nieuws

Onderzoek hoge legesheffing raadzaam

bouwbreed Premium

Bouwleges worden berekend aan hand van de tarieventabel die hoort bij de betreffende legesverordening die geldt in een bepaalde gemeente. Vaak wordt dan als grondslag de hoogte van de bouwsom gehanteerd. Zeker als sprake is van grotere bouwwerken, waarmee een hoge bouwsom is gemoeid, kan dit leiden tot een fors bedrag aan leges.

Bouwleges worden berekend aan hand van de tarieventabel die hoort bij de betreffende legesverordening die geldt in een bepaalde gemeente. Vaak wordt dan als grondslag de hoogte van de bouwsom gehanteerd. Zeker als sprake is van grotere bouwwerken, waarmee een hoge bouwsom is gemoeid, kan dit leiden tot een fors bedrag aan leges.

Koppeling

In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die op 1 juli 2008 naar verwachting in werking zal treden, wordt een andersoortige koppeling gelegd tussen de werkzaamheden die een gemeente moet verrichten en de leges die zij dan vervolgens mag heffen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de bepaling dat een gemeente geen leges mag heffen zolang zij niet heeft voldaan aan haar verplichting om een projectbesluit in een bestemmingsplan te verwerken en vervalt als zij niet heeft voldaan aan haar verplichting om haar bestemmingsplannen actueel te houden. Ik verwijs in dit verband ook naar het artikel ‘Bouwleges in nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening’ van mr. N. van Gilst, stafmedewerker/redacteur bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR) in Cobouw, 25 oktober (nummer 197) naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank in Almelo die op deze wetgeving heeft geanticipeerd. Aanvragers van bouwvergunningen moeten evenwel niet te vroeg juichen. Niet ieder hoog bedrag aan leges (ook niet als dit hoog is in verhouding tot de te verrichten werkzaamheden) zal leiden tot een willekeurige en onredelijke belastingheffing. In beginsel is immers de omvang van de gemeentelijke werkzaamheden niet van invloed op het verschuldigde legesbedrag. En bovendien is het toepassen van een degressief tarief of een maximum tarief voor bouwleges niet per definitie in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

Mogelijkheden

Al met al verdient het echter, gelet op de grote financiële belangen, wel aanbeveling om in geval van een hoge legesheffing te onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om deze tot een lager bedrag te brengen.

Recht

Gisteren schreef Marjet Snoep op deze pagina over de mogelijke bezwaren die tegen de heffing van bouwleges kunnen worden aangevoerd. In het tweede, laatste artikel komt de andersoortige koppeling van bouwleges en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) aan bod.

Reageer op dit artikel