nieuws

Risico’s granulaat onduidelijk

bouwbreed

Voor de kunstgrasbranche zijn de milieu- en gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat van autobanden op kunstgras, onduidelijk. Op opdrachtgevers en aannemers rust de zorgplicht zinkuitloging te voorkomen. Bij twijfel over de het product adviseert Anja van den Borne: niet toepassen.

In de kunstgrasbranche is de discussie over het gebruik van rubbergranulaat van autobanden op kunstgras sportvelden hevig opgelaaid. Dit mede naar aanleiding van informatie op de website van SenterNovem en een bericht in een Limburgse krant. De Tweede Kamerfractie van D66 plaatste het onderwerp op de agenda en stelde op 14 november vragen aan minister Cramer over milieu- en gezondheidsrisico’s van het materiaal.
In 2006 en 2007 is het rubbergranulaat van autobanden onderzocht en uit eerste onderzoeken bleek dat er risico’s waren voor de gezondheid. Volgens de vervolgonderzoeken, onder andere door onderzoeksbureau Intron, zou er niet veel aan de hand zijn. Toch volgen nu aanvullende onderzoeken naar de milieurisico’s. Wat betreft de gezondheidsrisico’s is het de vraag of ook daarnaar nieuwe onderzoeken moeten plaatsvinden. Er gaan geluiden op dat de huidige onderzoeksresultaten niet representatief zijn; slechts zeven volwassenen zijn tijdens een korte periode onderzocht.
Zelf zegt de overheid op de website van SenterNovem dat uit onderzoeken blijkt dat er geen gezondheids- en milieurisico’s zijn als tijdens de technische levensduur (10-15 jaar) een onderlaag wordt gebruikt die zinkuitloging in de bodem voorkomt. Welke onderlaag moet worden toegepast, laat zij aan de branche over.
De betrokken partijen zijn dus zelf verantwoordelijk voor de toepassing. Hoewel op dit moment niemand kan vertellen welke onderlaag zij moeten gebruiken, worden toch op grote schaal kunstgras sportvelden met rubbergranulaat van autobanden ingestrooid. Mogelijk wordt later gezondheids- en/of milieuschade geconstateerd. Dan wordt bekeken wie daarvoor verantwoordelijk is. In ieder geval heeft de overheid in 2007 in een brief aan de branche laten weten dat de branche zelf voor het gebruik van instrooimateriaal verantwoordelijk is en gevraagd om actie.

Zorgplicht

Tevens heeft de overheid meermaals de branche gewezen op de zorgplicht, die onder andere is opgenomen in de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Op grond van de Wet bodembescherming heeft degene die producten op kunstgras aanbrengt, zoals het rubbergranulaat van gemalen autobanden, in elk geval een zorgplicht. Die houdt kort gezegd in dat opdrachtgevers en aannemers de bodem niet mogen verontreinigen. Doen zij dit toch, dan dienen zij de bodem te saneren. Dat kan leiden tot hoge kosten. Daarbij komt nog dat de overheid de verontreinigende partij een boete kan opleggen of strafrechtelijk kan vervolgen.
Opdrachtgevers en aannemers zijn er dus zelf voor verantwoordelijk dat bij gebruik van rubbergranulaat van autobanden geen zink zal uitlogen. Als blijkt dat de onderlaag die nu wordt toegepast onvoldoende is om zinkuitloging te voorkomen, dan kunnen de consequenties voor de branche groot zijn. Om er zeker van te zijn dat geen milieu- en/of gezondheidsschade wordt aangericht, dient de opdrachtgever er zeker van te zijn dat het product veilig is of het bij twijfel niet toe te passen.
Op korte termijn wordt de reactie van de minister op de Kamervragen verwacht.

Reageer op dit artikel