nieuws

Dialoog A2 Maastricht moet leiden tot integraal plan

bouwbreed Premium

Met de selectie van drie consortia voor de realisering van de A2 bij Maastricht is de eerste ronde van de dialoogfase afgesloten. In de komende twee jaar worden in nog een aantal dialoogrondes de plannen verder uitgewekt en aan de bevolking en andere betrokkenen voorgelegd. Eind 2009 wordt de definitieve keus gemaakt uit de drie integrale plannen. Uiterlijk 2016 moet de tunnel gereed zijn.

Bij ‘reguliere’ aanbestedingen worden marktpartijen, zoals aannemers en projectontwikkelaars gevraagd een voorliggend plan uit te voeren. Bij het project A2 Maastricht is er geen kant en klaar plan waarvoor een uitvoerder wordt gezocht. Op basis van het programma van eisen, plangebied, budget en vastgoedmogelijkheden wordt de geselecteerde marktpartijen gevraagd om zélf de beste totaaloplossing te ontwerpen voor verkeerskundige projectonderdelen (infrastructuur), milieu én stedenbouwkundige onderdelen (vastgoed).
Een ‘aanbestedingswedstrijd’ tussen marktpartijen voor het beste plan binnen bepaalde randvoorwaarden en een maximaal budget. Landelijk gezien wordt ‘A2 Maastricht’ als een vernieuwend project voor integrale gebiedsontwikkeling aangemerkt, in de Nota Mobiliteit en in het beleid voor publiekprivate samenwerking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Vanwege de belangrijke grensoverschrijdende verkeersfunctie is internationaal aan het project A2 Maastricht een Europese subsidie uit het TEN-fonds (Trans Europese Netwerken) toegekend.

Kennismaking

Begin dit jaar zijn vijf marktpartijen begonnen aan de eerste ronde van de ‘dialoogfase’, het interactieve planvormingsproces dat moet leiden tot geoptimaliseerde, integrale plannen. Die eerste ronde stond in het teken van kennismaking, verduidelijken van de doelstellingen, het presenteren door de consortia van hun projectvisie en hun projectmanagementplan, om tot een geoptimaliseerd plan te komen dat zij binnen het budget risicodragend kunnen uitvoeren. De kwaliteit van de projectvisie en het projectmanagementplan zijn gebruikt om het aantal deelnemers terug te brengen tot drie (zie kader).
De tweede dialoogronde moet leiden tot schetsoplossingen voor de verschillende integrale plannen. In deze periode kan nog discussie worden gevoerd over (minimum)eisen of (scope)begrenzingen, die onbedoeld optimalisaties en meerwaarden van het integrale plan in de weg staan.
In de derde dialoogronde moeten verschillende concept-plannen voor het project A2 Maastricht worden opgesteld. De integrale plannen gaan gepaard met alle gevraagde gegevens die nodig zijn om deze te kunnen toetsen aan het programma van eisen en de gunningscriteria. Tevens moeten de effecten van de integrale plannen worden aangegeven in de vorm van een variantennota (inclusief concept-mer). De plannen moeten (onder andere) worden gevisualiseerd. Deze dialoogronde wordt afgesloten met een voorlopige aanbieding van het integrale plan, met een garantie dat dit plan binnen het budget risicodragend door de marktpartij is uit te voeren.

Consultatiedocument

Het resultaat van de derde dialoogronde, drie voorlopige biedingen voor een integraal gebiedsontwerp, wordt aan de bevolking en alle andere betrokkenen ter consultatie voorgelegd. De marktpartijen zullen hun plannen zelf in het openbaar toelichten. Alle reacties vanuit de bevolking en andere betrokkenen worden gebundeld in een openbaar document. Het bevoegd gezag zal in een consultatiedocument op basis van alle reacties aangeven welke reacties naar hun mening door de marktpartijen in hun plannen moeten worden verwerkt, welke gewenst zijn en welke niet nodig geacht worden.
In de vierde en laatste dialoogronde zullen de resultaten van de consultatie waar mogelijk en wenselijk in de integrale plannen worden verwerkt. Dit leidt uiteindelijk tot verschillende integrale plannen met een definitieve status.
De aanbestedingsprocedure wordt afgesloten met de inschrijvingsfase. Getoetst wordt of de definitieve inschrijvingen voldoen aan alle eisen. Dan worden de integrale plannen op meerwaarde beoordeeld door de gunningsadviescommisie, die vervolgens het gunningsadvies geeft.

Consortia:

Avenue2, bestaande uit: Strukton Betonbouw, Strukton Bouw & Vastgoed, Ballast Nedam Infra, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, ARCADIS Nederland, Concire, West 8 en DGMR
BA2M: BAM Civiel en BAM Wegen, AM, BAM Vastgoed en Haskoning Nederland) en
Unie van Maastricht : VolkerWessels, Heijmans, Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt, KCAP Architects & Planners, DHV, Witteveen + Bos, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten en Zwarts & Jansma architecten

Planning

‘Trechteringsbesluit’ tracé/MER-procedure Juni 2006
Samenwerkingsovereenkomst Juni 2006
Voorkeursalternatief ontsluiting bedrijventerrein Beatrixhaven vanaf A2 Tweede helft 2006
Start Europese aanbesteding Eind 2006
Selectie vijf marktpartijen Begin 2007
Selectie drie marktpartijen Nu
Vrijwillige consultatie voorlopige marktplannen Tweede helft 2008
Keuze beste plan (definitieve biedingen/gunning) voor stad en snelweg Tweede helft 2009
Start uitvoering voorbereidende werkzaamheden Tweede helft 2009
Ontwerptracébesluit/ontwerp bestemmingsplan Eerste helft 2010
Inspraak ontwerptracébesluit/ontwerp bestemmingsplan Eerste helft 2010
Tracébesluit/vaststelling bestemmingsplan en start bouw verkeerskundige onderdelen Tweede helft 2010
Oplevering verkeersinfrastructuur: A2-tunnel, verknoping A2/A79, afslag Beatrixhaven 2016*
Oplevering laatste vastgoed 2025*
* of zoveel sneller als het definitieve marktplan mogelijk maakt.

Reageer op dit artikel