nieuws

VNO-NCW hekelt uitbreiding milieuwet

bouwbreed Premium

Ondernemend Nederland verzet zich heftig tegen uitbreiding van het aantal bedrijven dat onder de wet milieuaansprakelijkheid gaat vallen. Een dergelijke ‘kop’ op de Europese richtlijn kost veel geld en is onnodig schrijft VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes in een brief aan de Kamer.

De werkgeversorganisatie roept de Tweede Kamer op niet in te stemmen met een wijzigingsvoorstel van de PvdA op de het wetsvoorstel milieuaansprakelijkheid. Als het wel wordt aangenomen is de consequentie dat niet 2500 bedrijven met milieurisico’s risico-aansprakelijk worden voor milieuschade, maar 280.000.
“Als het amendement zou worden aangenomen, zou de Tweede Kamer instemmen met een wet waarvan de consequenties voor het bedrijfsleven nog niet bekend zijn. Het is immers onbekend wat er in de in het amendement voorgestelde algemene maatregel van bestuur komt te staan. Een soortgelijke onzekerheid was onlangs juist voor de PvdA-fractie in de Eerste Kamer aanleiding om nog niet te stemmen over de Wet luchtkwaliteit”, aldus een verontruste Wientjes.
Vanwege de risicoaansprakelijkheid dreigen kosten voor bedrijven wel behoorlijk op te lopen. Zo verwacht VNO-NCW dat kredietverstrekkers lastiger zullen worden vanwege de risico’s en dat ook verzekeringspremies omhoog zullen gaan.

Onzekerheid

Door de onzekerheid over hoe de wet zal uitpakken doordat de uitvoeringsbesluiten er nog niet zijn, is niet te zeggen hoeveel bedrijven eronder zullen gaan vallen. VNO-NCW gaat er nu vanuit dat het zal gaan om 280.000 bedrijven die ermee geconfronteerd worden.
“Een belangrijk deel daarvan is zo weinig milieubelastend dat zij niet alleen geen milieuvergunning nodig hebben, maar zelfs geen melding hoeven te doen. Het is inconsis­tent om diezelfde bedrijven nu wel te brengen onder een regiem dat de Europese Unie duidelijk en nadrukkelijk heeft bedoeld voor de grotere risicovolle bedrijven”, aldus Wientjes.
VNO-NCW betreurt het dan ook dat milieu-minister Cramer het amendement spontaan heeft omarmd. Kennelijk heeft zij de financi ë le consequenties niet overzien. Die zouden volgens haar beperkt zijn, maar de praktijk is anders. “De wetgever zal immers rekening houden met extra verplichtingen en daaruit voortvloeiende risico’s”, voorspelt Wientjes.
Daarbij speelt ook nog een rol dat de Europese Commissie nog gaat bekijken of bedrijven waarvoor de richtlijn geldt, ook financi ë le zekerheid moeten gaan stellen. Ook dat is dan een extra kostenpost voor bedrijven die er eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben.
In de Tweede Kamer wordt inmiddels driftig gezocht naar een compromis. CDA en VVD hebben al laten weten zich niet te kunnen vinden in het PvdA-voorstel. Minister Cramer probeert daarom een voorstel te formuleren waarmee een kamermeerderheid wel kan leven. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend of dit zal lukken.

Reageer op dit artikel