nieuws

NMa wil meer grip op bouwcombina tie

bouwbreed

– De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil meer grip op het fenomeen bouwcombinatie. De kartelpolitie adviseert minister Van der Hoeven (economische zaken) de bestaande vrijstelling aan te scherpen en paal en perk te stellen aan bouwcombinaties met grote marktpartijen. Middelgrote en kleine bedrijven blijven grotendeels buiten schot, bevestigt het ministerie.

Bij de invoering van de Mededingingswet kreeg de bouw een vrijstelling voor de bouwcombinatie. Achterliggende gedachte is dat het aantal inschrijvingen hoger is als aannemers hun krachten mogen bundelen om in aanmerking te komen voor grote opdrachten. Voor de toekomst zal die gedachte in elk geval overeind blijven voor het midden- en kleinbedrijf, bevestigt woordvoerder Jan van Diepen van het ministerie van Economische Zaken.
Van der Hoeven zal dit najaar een knoop moeten doorhakken over de vrijstelling die 1 januari 2008 verloopt. Bedrijven en belangenorganisaties kunnen tot 1 september hun mening kenbaar maken. Ze hadden dit in een eerder stadium ook al mogen doen bij de Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa). Officieel is er nog geen standpunt bepaald, maar de kans is groot dat de minister de vrijstelling voor bouwcombinaties aan banden gaat leggen.
De kartelpolitie heeft momenteel weinig inzicht in de praktijk van bouwcombinaties en wil daar meer inzicht en grip op krijgen. De bezwaren zijn daarbij vooral gericht op samenwerkende concurrenten en niet zozeer op verticale verbanden. Zowel de Nederlandse Mededingingsautoriteit als het ministerie van Economische Zaken worstelt met het grijze gebied dat aannemers elkaar in de aanbestedingsfase opzoeken: het mag om krachten te bundelen, maar is verboden zodra de concurrentie wordt beperkt. De scheidslijn is dun en weinig transparant. In de praktijk is veel onduidelijkheid over welke combinaties nu onder de vrijstelling vallen en welke niet. Combinaties met partijen uit verschillende marktsegmenten of verschillende ondernemers die de krachten bundelen omdat ze alleen niet voor de klus in aanmerking komen, vallen onder de algemene vrijstelling en zijn gewoon toegestaan.

Geheim

De kartelpolitie heeft inmiddels een geheim advies bij de minister ingeleverd. Naar verluidt zullen daarin voorstellen staan om bouwcombinaties tussen grotere ondernemingen aan banden te leggen. Daarbij wordt het uitgangspunt voor bouwcombinaties gewijzigd in ‘nee, tenzij’ voor grote ondernemingen en ‘ja, mits’ voor kleinere bedrijven. In speciale richtsnoeren wordt vastgelegd aan welke voorwaarden de combinatie moet voldoen. De indruk bestaat sowieso dat combinaties veel minder vaak voorkomen sinds de verboden prijsafspraken tot het verleden behoren.
De parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid heeft de minister opgeroepen om het fenomeen bouwcombinatie kritisch tegen het licht te houden. De indruk van de commissie was dat overleg in de aanbestedingsfase het risico op ongewenste afspraken vergroot. Bovendien zouden sommige grote ondernemingen elkaar toch opzoeken in een bouwcombinatie terwijl ze ook afzonderlijk hadden kunnen meedingen. Beide praktijken werken eerder prijsverhogend en beperken de concurrentie, concludeerde de commissie.

Reageer op dit artikel