nieuws

Gemeente vreest modern aanbesteden

bouwbreed

Risicomijdend gedrag en gaan voor de laagste prijs zorgen ervoor dat gemeenten en provincies nieuwe aanbestedingsvormen mijden. Gebrek aan belangstelling en kennis bij bestuurders maakt dat ambtenaren het voor het zeggen hebben.

Bestuurders op decentraal niveau zijn vooral gericht op het cre ë ren van draagvlak en politieke risicobeperking. De uitvoering van het uit- en aanbestedingsbeleid zien zij als een technisch administratieve activiteit waarvoor ambtenaren verantwoordelijk zijn. Dat verklaard het gebrek aan toepassing van moderne aanbestedingsvormen door de lagere overheden. Dit schrijft onderzoeker Hans Boes van de Universiteit Twente in het rapport ‘Professioneel opdrachtgeverschap en vakmanschap’, dat is gemaakt in opdracht van PSIBouw.
De onderzoeker concludeert dan ook dat verandering van beleid vooral vanuit de ambtelijke organisatie moet komen. De parlementaire enqu ê te bouwnijverheid frustreert dat echter weer. Sinds de enqu ê te ligt de nadruk sterk op algemene beginselen van behoorlijk bestuur, transparantie, objectiviteit, zorgvuldigheid en vooral integriteit. Dat maakt toepassing van andere criteria dan prijs lastiger. Aandacht voor die criteria leidt vrijwel automatisch richting traditioneel openbaar aanbesteden. Daarmee worden discussies voorkomen.
” De keuze voor deze vorm levert misschien vanuit juridisch perspectief voor het aanbestedingsproces de minste discussie op, maar levert vanuit economisch perspectief diverse problemen op waar tot nu toe weinig aandacht voor is: standaard meerwerk als gevolg van wijzigingen en/of onvolkomenheden in het bestek gecombineerd met opportunistisch gedrag van de opdrachtnemer en arbeidsintensieve begeleiding van uitbesteed werk naar ingenieursbureaus”, aldus Boes.
Het zijn volgens de onderzoeker problemen die niet op bestuurlijk niveau belanden door ruim te ramen. ‘Beter geld teruggeven dan geld aan de politiek vragen’, is het uitgangspunt. “Daarmee ontbreekt het echter aan een kritische analyse van de huidige situatie en de noodzaak om andere mogelijkheden te overwegen als ge ï ntegreerd uit- en aanbesteden.”

Eindresultaat

Als het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving al wordt toegepast, dan hebben kwaliteitscriteria vooral betrekking op het proces en niet op het eindresultaat. Bovendien blijft ook dan prijs nog steeds het dominante criterium. Bijkomend probleem is dat het denken over nieuwe aanbestedingsvormen niet is ingebed in de ambtelijke organisatie. Nog te veel hangt het denken erover en de eventuele toepassing op een of enkele personen in een organisatie. Dat maakt het nieuwe aanbesteden kwetsbaar.
De onderzoeker vindt dan ook dat er een taak ligt voor organisaties als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Stadswerk om samenwerking te propageren en kennis te verspreiden. Dat zijn de belangrijkste pijlers voor hervormingsinitiatieven. Vooral op gemeentelijk niveau ontbreekt het aan overlegorganen waarbij ervaringen worden uitgewisseld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels