nieuws

Europese Hof versimpelt controle gedetacheerden

bouwbreed

Het Europese Hof van Justitie vindt dat nationale autoriteiten de mogelijkheid moeten hebben gedetacheerde buitenlandse werknemers te controleren. Hiervoor mogen zij eisen dat documenten worden vertaald.

Het gaat in de zaak die de Europese Commissie had aangespannen tegen Duitsland om de verplichting voor buitenlandse detacheringsbureaus de arbeidsovereenkomsten, salarisstroken, arbeidstijdenoverzichten en de documenten waaruit de loonbetalingen blijken, te vertalen in het Duits. Deze vertalingen moeten vervolgens aanwezig zijn op de bouwplaats waar de gedetacheerde aan het werk is.
De commissie is van mening dat dit een beperking kan inhouden van het vrij verrichten van diensten, omdat het buitenlandse detacheringsbureau hierdoor op extra kosten wordt gejaagd. Bovendien zou het discriminerend zijn, omdat Duitse detacheringsbureaus de papieren niet op de bouwplaats behoeven te bewaren.
Het Hof is het met de commissie eens dat de vertaaleis een beperking van het vrij verrichten van diensten inhoudt. Maar, zegt het Hof, als er sprake is van een dwingende reden van algemeen belang, dan mag de eis toch worden gesteld.
In dit geval gaat het volgens het Hof om de sociale bescherming van werknemers in de bouw en controle op naleving ervan. Bovendien gaat het om vier documenten die redelijk standaard zijn, waardoor de kosten niet buitensporig hoog zijn.
Verder betoogt het Hof dat bescherming van werknemers een dode letter zou zijn als de controleambtenaren niet in staat zijn daadwerkelijk te controleren. Dat kunnen ze alleen als de benodigde bescheiden ook te begrijpen zijn. Het kan niet zo zijn, aldus het Hof, dat de mogelijkheden van controle afhankelijk zijn van de talenkennis van een controleambtenaar.

Onvoldoende

Het argument van de commissie dat de Europese detacheringsrichtlijn voorziet in informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, in dit geval het land van herkomst en het werkland, maakt geen indruk op het Hof. De voor controle benodigde documenten zijn immers niet in het werkland aanwezig en kunnen daar ook niet binnen redelijke termijn én vertaald aanwezig zijn. De informatie-uitwisseling is dus een onvoldoende instrument om te kunnen controleren of een buitenlandse detacheerder zich aan de sociale regels houdt.
De rechters geven de commissie wel gelijk dat de in de Duitse detacheringswet vastgelegde verplichting voor buitenlandse bureaus om elke wijziging van werkplek te melden, discriminerend is. Dat behoeven buitenlandse detacheerders dus niet meer te doen.
Dankzij deze uitspraak kan ook in ons land de controle op buitenlandse gedetacheerden eenvoudiger worden voor de Arbeidsinspectie. De door de vakbonden gevreesde uitbuiting van buitenlanders en sociale dumping, zijn makkelijk vast te stellen.

Reageer op dit artikel