nieuws

Bomenkap in Leeuwarden tegen regels

bouwbreed

Stichting Bomenridders in Leeuwarden maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen kap van 420 van de 620 bomen op het terrein van het deels gesloopte Bonifatiushospitaal. Vastgoedontwikkelaar Slokke uit Zwolle heeft het 8 hectare grote gebied aangekocht en wil er driehonderd koopwoningen bouwen in het midden en hogere segment.

De Bomenridders, die uit bezorgde particulieren bestaat, wil dat het bouwplan deels wordt aangepast, onder meer door meer hoogbouw toe te staan en de plek van de woningen iets te verschuiven. Op die manier zouden diverse bomen gespaard kunnen blijven.
Volgens de Bomenridders wordt het terrein “helemaal vol gebouwd. Met de concentraties bomen aan de oostkant is bij het tekenen geen enkele rekening gehouden.” Ook pleit de stichting voor meer herplant van bomen, door ze tijdelijk op te slaan in een zogeheten bomenbank.
Volgens Geert Keuning van de afdeling stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente Leeuwarden is bij het ontwerpen van het bouwplan wel degelijk rekening gehouden met de bomen. “Er is zorgvuldig gekeken naar waar ze staan.” Bij de bouw zelf wordt streng op de conditie van de bomen toegezien. Daarvoor is een bomenbeheersplan opgesteld. Ook worden zeventig nieuwe bomen geplant in het woonpark.

Verordening

Keuning geeft toe dat het getal van 420 te kappen bomen tegen de gemeente werkt. Leeuwarden riep ongeveer vijf jaar geleden een speciale verordening in de Algemene Politieverordening (APV) in het leven, waardoor bomen waarvoor al een kapvergunning was verstrekt, pas mochten worden gekapt op potentiële bouwlocaties als alle bouw- en sloopvergunningen onherroepelijk waren.
In de praktijk bleek deze regel vooral bij grote bouwprojecten te rigide, aldus Keuning. “Er ontstond vertraging, omdat tegen bouwvergunningen bezwaar kan worden gemaakt. Nu kun je alvast wel grond bouwrijp maken of verhogen. Elke maand vertraging levert renteverlies op.”
Om die reden is nu in de APV een ontheffingsclausule opgenomen, waarbij per geval kan worden besloten een boom eerder te kappen. Dit alleen “in zwaarwegende vooral economische belangen”, onderstreept Keuning. “Het gaat dus vooral om het moment waarop de bomen gekapt worden. Zolang er nog een bezwaarprocedure tegen de kapvergunning loopt kan er niet gekapt worden.”

Reageer op dit artikel