nieuws

Waterschap en overheid hebben lak aan gemalen vis

bouwbreed

Van de duizenden stuwen, gemalen, sluizen en waterkrachtcentrales zijn er slechts enkele voorzien van vispassages. Overheid en de meeste waterschappen hebben maling aan een internationale overeenkomst concludeert Marcel Klinge, ecoloog van ingenieursbureau Witteveen+Bos. Marcel Klinge, constateert dat Nederland vooralsnog slechts één bewezen visveilig gemaal telt en enkele honderden visongevaarlijke stuwen. “Ik begin zo langzamerhand te twijfelen aan de juridische status van dit document”, laat hij weten. De Benelux Beschikking die in 1996 door Hans van Mierlo, toenmalig voorzitter van het Comité van Ministers is ondertekend, heeft naar zijn idee waterschappen niet in visveiligheid doen investeren.

Volgens de zogeheten ‘Beschikking Benelux migratie alle vissoorten’ moeten alle duizenden waterbouwwerken voor 1 januari 2010 visvriendelijk zijn. Jaarlijk vinden miljoenen vissen de dood als ze via een gemaal of stuw de oversteek willen maken van polder naar boezemwater. Speciale passages helpen de vissen die overtocht te maken zonder dat ze hun leven op het spel zetten.
Vispassages
Onzin, meent Kees Groothuis, woordvoerder van de Unie van Waterschappen met een verwijzing naar de decembernota van het ministerie van LNV, 2006. “We liggen op koers.” Anders dan Klinge houdt Groothuis zich vast aan de Europese Kaderrichtlijn Water die waterschappen tot 2015 de tijd geeft orde op zaken te stellen. Volgens Groothuis ligt de verantwoordelijkheid en deskundigheid bij de waterbeheerders zelf. “Wij maken beleid. Ons beleid is om zoveel mogelijk vispassages te bouwen. Alle nieuwe en te renoveren stuwen en gemalen worden vispasseerbaar gemaakt.” Klinge ziet daar in de praktijk niets van terug en vindt dat de overheid te weinig geld beschikbaar stelt en dat de meeste waterschappen innovatie tegenhouden. “Waterschappen lopen hierdoor tegen onnodig hoge kosten op.”
Groothuis meldt dat alle waterschappen momenteel aan een prioriteitenlijst werken. “Nu alles visveilig maken is onbetaalbaar. Dat kost ons 1 miljard euro. Als we het uitsmeren tot 2015 (volgens Europese Kaderrichtlijn Water, red.) zijn we maar één derde van dat bedrag kwijt.”
Klinge deelt die mening. In de door Groothuis aangehaalde decembernota heeft hij minder vertrouwen. “We moeten oppassen dat deze niet eenzelfde lot krijgt als de nu op het oog waardeloze Benelux Beschikking.”
Op pagina 7:
Nederlandse gemalen verre van visvriendelijk.

Reageer op dit artikel