nieuws

Parlevliet; mr. W.H.E.

bouwbreed

Het feit dat er een risico bestaat voor het ontstaan van een belangenconflict, kan leiden tot het zonder meer uitsluiten van een inschrijver. Dat valt op te maken uit het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen in de ‘Euphet-zaak’.Het feit dat er een risico bestaat voor het ontstaan van een belangenconflict, kan leiden tot het zonder meer uitsluiten van een inschrijver. Dat valt op te maken uit het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen in de ‘Euphet-zaak’.

In deze zaak (T-195/05) tussen Deloitte Business Advisory en de Europese Commissie ging het om de aanbesteding van een ‘Raamcontract voor de evaluatie van beleidsgebieden van directoraat-generaal, Gezondheid en consumentenbescherming, perceel 1 (volksgezondheid)’. Het arrest van het Gerecht is gewezen op 18 april 2007.
Uit het bestek bij het raamcontract bleek dat het raamcontract in het bijzonder betrekking dient te hebben op de evaluatie van het communautaire actieprogramma met betrekking tot de volksgezondheid (2003-2008). In het bestek zijn de opdrachten krachtens het raamcontract verdeeld in twee hoofdopdrachten.
De eerste hoofdopdracht heeft betrekking op het uitvoeren van een aantal studies en het verlenen van een aantal diensten voor de uitwerking en de voorbereiding van communautaire programma’s en beleidslijnen. De tweede hoofdopdracht bestaat in het uitvoeren van evaluaties op verschillende momenten.
Het bestek vermeldt de verschillende uitdrukkelijke uitsluitingsgronden van de inschrijvers. Eén van de uitsluitingsgronden die genoemd staan in het bestek ziet op de aanwezigheid van een belangenconflict. Deloitte heeft in consortiumverband met TNO en andere Europese instellingen ingeschreven op de aanbestedingsprocedure ter zake het raamcontract. Het consortium luisterde naar de naam ‘European Public Health Evaluation Task Force’, kortweg: ‘Euphet’ .

Onafhankelijkheid

In de inschrijvingsofferte heeft Euphet een paragraaf opgenomen ter zake ‘onafhankelijkheid’. Zij stelt daarin het volgende: “Euphet begrijpt en aanvaardt dat geen van onze evaluerende organisaties enig actueel of potentieel belangenconflict mag hebben bij de uitvoering van haar of zijn taken onder het raamcontract. Wij bevestigen dat alle Euphet-deelnemers volledig onafhankelijk zijn van de Europese Commissie…”
De Europese Commissie was van oordeel dat er een risico van belangenconflict bestond binnen het Euphetconsortium en heeft dit consortium uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Die afwijzing hield verband met de subsidies die de belangrijkste consortiumdeelnemers binnen Euphet hebben ontvangen. Euphet was het niet eens met deze afwijzende beslissing van de Commissie en legt de zaak voor aan het Europese Gerecht van Eerste Aanleg. De vraag die centraal staat was of de afwijzing terecht was.

De overwegingen

Het Gerecht staat eerst stil bij de vraag of de Commissie zich terecht kon beroepen op de uitsluitingsgrond ter zake het bestaan van een risico van aanwezigheid van belangenconflict en/of de Commissie wel degelijk op grond van het bestaan van dat risico de afwijzende beslissing heeft genomen. Het Gerecht is van oordeel dat de uitsluitingsgrond ook in te roepen was door de Commissie op grond van een risico tot bestaan van een belangenconflict aan de kant van Euphet.
Het risico was hier aanwezig omdat een aantal deelnemers van Euphet een groot aantal subsidiëringcontracten op het gebied van de volksgezondheid hebben gekregen, terwijl Euphet niet erkent dat haar leden betrokken zijn bij de implementatie van het volksgezondheidsprogramma. Het argument dat alleen belangenconflicten in beschouwing zouden mogen worden genomen die ontstaan tijdens de uitvoering van het raamcontract acht en niet die zouden bestaan in de offertefase, acht het Gerecht niet valide.
Nu de belangrijkste partners van Euphet betrokken zijn geweest bij de implementatie van volksgezondheidsprogramma’s is de vereiste objectiviteit en onafhankelijkheid bij het raamcontract niet aanwezig en kon de Europese Commissie volgens het Gerecht terecht afwijzen. Op rechtmatige wijze kon Euphet van gunning worden uitgesloten. Ter zake het argument van Euphet dat het verboden is een inschrijver op abstracte wijze uit te sluiten zonder zijn offerte, met daarbij de voorgestelde remedie van belangenconflicten, in beschouwing te nemen en te toetsen, treft volgens het Gerecht geen doel juist omdat er een belangenconflict bestond voor Euphet.

Reageer op dit artikel