nieuws

Kabinet stemt in met nieuw besluit bodem

bouwbreed

De algemene regels voor de toepassing bouwstoffen, grond en baggerspecie in de bodem worden vereenvoudigd. Het kabinet heeft ingestemd met de nieuwe regels in het Besluit Bodemkwaliteit.

De algemene regels voor de toepassing bouwstoffen, grond en baggerspecie in de bodem worden vereenvoudigd. Het kabinet heeft ingestemd met de nieuwe regels in het Besluit Bodemkwaliteit.
In de nieuwe regelgeving wordt aangegeven hoe de toets op milieuhygiëne moet plaatsvinden en wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het Besluit Bodemkwaliteit. Volgens VROM zijn de nieuwe regels eenvoudiger en beter uitvoerbaar en te controleren.
Het Besluit Bodemkwaliteit speelt een rol bij de aanleg van wegen, spoorwegen, geluidswallen, dijken, terpen en bij de ophoging van woongebieden en industrieterreinen. Ook het grondverzet bij de verbreding van de rivieren in het stroomgebied van Rijn en Maas en de verspreiding van baggerspecie in de Noordzee en de Waddenzee vallen onder het besluit.
Het is de bedoeling dat de nieuwe regels op hetzelfde moment ingaan als de gewijzigde Wet bodembescherming. Hiermee krijgen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders de ruimte binnen randvoorwaarden zelf normen vast te stellen voor de gewenste bodemkwaliteit. Ook kunnen ze afwijken van de voorgeschreven maatregelen voor bodembescherming en kiezen voor een gelijkwaardig alternatie f.

Reageer op dit artikel