nieuws

Gedragscode voor publieke opdrachtgever

bouwbreed

Grote publieke opdrachtgevers hebben overeenstemming bereikt over een eigen gedragscode, die aangeeft wat de ‘manieren’ van opdrachtgevers zijn. Zo committeren de aanbestedende diensten zich aan een tijdige betaling en is er per publieke opdrachtgever een centraal meldpunt voor klachten.

De code Publiek Opdrachtgeverschap die vandaag tijdens het Pianoo-congres in Amsterdam wordt gepresenteerd is de tegenhanger van de SBIB-gedragscode van aannemers. In tegenstelling tot het protocol van de bouwers kent de gedragscode van de aanbestedende diensten geen sancties en is er ook geen mogelijkheid voor arbitrage door een onafhankelijke toezichthouder. Volgens de opstellers van de code is daar bewust vanaf gezien om te voorkomen dat de code nieuwe regelgeving en extra juridische trajecten in de hand werkt.
Het protocol kent wel een klachtenprocedure. Als bouwers vinden dat een opdrachtgever niet conform de code heeft gewerkt, kunnen ze bij een centraal meldpunt van de betreffende organisatie terecht en wordt “er naar gestreefd” de klacht binnen twee maanden af te handelen.
In de gedragscode staat een aantal algemene “kernwaarden” van professioneel publiek opdrachtgeverschap, zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie. Daaraan gekoppeld zijn zeventien gedragsregels opgenomen. Vandaag zullen zes publieke opdrachtgevers de code ondertekenen. Behalve Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst zijn dat het ministerie van Defensie, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Delfland en het Universitair Medisch Centrum Nijmegen.
Opvallende afwezigen zijn de gemeenten en ProRail. De laatste was aanvankelijk wel bij de opstelling van de code betrokken. Volgens de opstellers van de gedragscode was bij de gemeenten en ProRail de timing niet handig om nu te ondertekenen.
Op pagina 3:
Zoekend naar een goede omgang met de markt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels