nieuws

Versterking Diefdijk nodig na afschuiving

bouwbreed

De Diefdijklinie tussen Gorinchem en Everdingen is over een lengte van 11 kilometer verzwakt door afschuivingen en doorsijpelend grondwater. Dat blijkt uit een onderzoek van GeoDelft, dat in opdracht van waterschap Rivierenland is uitgevoerd.

De 23 kilometer lange Diefdijk tussen de Lek en de Waal is niet direct waterkerend, maar scheidt het Gelderse en het Zuid-Hollandse poldergebied van elkaar. Als de ringdijken van de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden doorbreken, moet hij voorkomen dat de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en uiteindelijk een deel van de Randstad onderlopen.
De dijk is in de dertiende eeuw aangelegd en werd in de achttiende eeuw opgenomen in de Hollandse Waterlinie, samen met de aansluitende Meerdijk, Zuiderlingedijk en Nieuwe Zuiderlingedijk.
Waterschap Rivierenland gaf Geo­Delft opdracht voor onderzoek naar de staat van de dijk, nadat in korte tijd op verschillende plaatsen afschuivingen hadden plaatsgevonden. Daaruit bleek dat de dijk op diverse plekken onbetrouwbaar is. Door infiltratie van overslaand water kan de grasmatbekleding het begeven, waardoor plaatselijk een deel afschuift. Uit berekeningen blijkt dat de reststerkte van de kleikern die dan nog overeind staat, te gering is.

Ongerijpt

Doordat de grondwaterstanden plaatselijk erg hoog zijn en de kern van de dijk ook ongerijpte klei bevat, ontstaat al bij betrekkelijk kleine overslagdebieten een gevaarlijke situatie. Bovendien bestaat er over een traject van 9,2 kilometer gevaar van piping, grondwater dat onder de dijk door sijpelt en zand meevoert. Over een lengte van 2 kilometer bestaat gevaar voor extreme vervormingen van het wegdek, omdat de buitendijkse stabiliteit te klein is. De hoogte van de dijk is waarschijnlijk nog wel voldoende, maar het Rijk komt pas volgend jaar met een normering voor niet waterkerende dijken, aldus het schap.
Het waterschap wil omwonenden volgende week informeren over de mogelijkheden voor dijkverbetering. Enkele dagen daarna vergadert de landelijke coördinatiecommissie Dijkverzwaring over de problemen. Het is de bedoeling dat de Diefdijklinie tussen 2010 en 2013 wordt versterkt. De dijk moet er dan weer 50 jaar tegen kunnen en zijn voorbereid op klimaatverandering volgens een gemiddeld scenario. Dat betekent dat het toetspeil 0,2 meter omhoog gaat tot 5,5 meter + NAP.

Reageer op dit artikel