nieuws

Digitale bestemmingsplannen straks belangrijker dan papieren versie

bouwbreed Premium

Het is nog steeds het streven van het ministerie van VROM om de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 januari 2008 in werking te laten treden. De tijd van voorbereiding op de nieuwe wetgeving bedraagt nog maar ongeveer een half jaar. Gelet op de aankomende vakantieperiode zal de feitelijke voorbereidingstijd korter zijn. Een van de talrijke wijzigingen heeft betrekking op de vorm waarin ruimtelijke plannen worden gepresenteerd. De nieuwe Wro gaat in dat opzicht met zijn tijd mee. Zo worden alle overheden verplicht planologische besluiten via internet beschikbaar te stellen.

In de Nota van Toelichting bij het Ontwerp-Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) dat hoort bij de nieuwe Wro (te raadplegen via www. minvrom.nl) wordt daarover opgemerkt: “De moderne informatie- en communicatietechnologie stelt overheden in staat om ruimtelijke plannen digitaal te maken. Digitalisering van ruimtelijke plannen is een belangrijk hulpmiddel om de efficiency en effectiviteit in de communicatie tussen overheden onderling, tussen overheden en burgers, de transparantie van overheidshandelen en de toegankelijkheid van ruimtelijke plannen en processen voor burgers, te verbeteren. Het raadplegen van bestemmingsplannen en uitwisselen van informatie daarover wordt eenvoudiger als ruimtelijke plannen ook digitaal beschikbaar zijn.”
Deze opvatting heeft geleid tot onder meer de verplichting (in artikel 1.2.1. Bro) voor alle overheden (gemeenten, provincies en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) om hun planologische besluiten via internet ter beschikking te stellen. In beginsel moet dit plaatsvinden via de officiële internetsite van de desbetreffende overheidslichamen. Dit behoeft geen probleem op te leveren aangezien inmiddels volgens de laatste gegevens al deze lichamen over een dergelijke internetsite beschikken, zo wordt in de toelichting bij het Bro geconstateerd. Vanaf deze site dienen de planologische besluiten gratis gedownload te kunnen worden, net zoals het ‘papieren’ bestemmingsplan gratis kan worden ingezien.

Bindend

Van alle ruimtelijke plannen vraagt het bestemmingsplan bijzondere aandacht, omdat dit plan ook voor burgers en bedrijven direct bindend is. Daarover zegt de toelichting bij het nieuwe Bro het volgende: “Het bestemmingsplan is bindend voor de overheid en creëert tegelijkertijd rechten en plichten voor burgers, bedrijven en instellingen. Met name hierom is het noodzakelijk dat digitaal vervaardigde bestemmingsplannen betrouwbaar zijn wanneer zij worden geraadpleegd. Een digitaal bestemmingsplan is een elektronisch weergegeven plan waarin een koppeling is gelegd tussen geografische en administratieve gegevens met gebruikmaking van een objectgerichte kaart. Door te ‘klikken’ op een deel van het objectgerichte kaartbeeld worden alle relevante gegevens en beleidsinformatie van dat deel (object) op het kaartbeeld getoond. Het object op het kaartbeeld is dus de ingang tot de achterliggende informatie. Veel voorkomende objecten op het kaartbeeld zijn bijvoorbeeld: bestemmingsvlakken, bouwvlakken en aanduidingen.”
Een belangrijke bepaling - die een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie betekent - is artikel 3.1.7. Het tweede lid van dit artikel bepaalt: “Indien de inhoud van het langs elektronische weg vastgelegde bestemmingsplan na vaststelling en die van de verbeelding op papier daarvan tot een verschillende uitleg aanleiding geeft, is de eerstbedoelde inhoud beslissend”. Met andere woorden: als de elektronische versie van een bestemmingsplan afwijkt van de papieren versie, is de digitale versie doorslaggevend!
De opstellers van het Bro zijn kennelijk nogal optimistisch over de aansluiting tussen digitale plannen en de papieren versies. In de toelichting bij dit artikel staat namelijk: “In het tweede lid is volledigheidshalve vastgelegd dat bij onverhoopt verschil in uitleg tussen het digitale bestemmingsplan en de, toch geautoriseerde, analoge verbeelding ervan het digitale bestemmingsplan, inclusief zijn krachtens de wet voorgeschreven elektronische verbeeldingsmogelijkheden, bepalend is.” (cursivering AGB)

Uitleg

De vraag is echter of dergelijke verschillen werkelijk zo denkbeeldig zijn en of bijvoorbeeld raadsleden die een bestemmingsplan moeten vaststellen, het willen ‘wagen’ op de papieren versie die ter inzage wordt gelegd. Raadsleden die nauwkeurig en zonder risico hun werk willen doen, zullen mogelijk vragen om tijdens de raadsvergadering waarin zij het plan moeten vaststellen, per laptop of centrale computer met beamer direct inzicht te hebben in het plan dat zij moeten vaststellen. Hetzelfde geldt voor andere bestuursorganen wanneer zij een binden ruimtelijk plan of projectbesluit moeten vaststellen. De praktijk zal uitwijzen hoe met de verplichte digitale plannen en hun voorrang boven papieren versies zal worden omgegaan.
Dr.ir. A.G. (Arjan) Bregman
Senior stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht, Den Haag
Voor bouwrechtelijke actualiteiten, jurisprudentie, vakliteratuur en regelgeving zie ook de website van het Instituut voor Bouwrecht: www.ibr.nl/actueel
(Over juridische aspecten van digitale ruimtelijke plannen en besluiten belegt het IBR op 7 juni a.s. overigens een studiebijeenkomst. Zie voor meer informatie www.ibr.nl. )

Reageer op dit artikel