nieuws

CDA ruziet op diverse niveaus over Zuidplaspolder

bouwbreed Premium

Een dolkstoot in de rug wil Theo Edel het niet noemen. Maar onaangenaam getroffen is het Zuid-Hollandse Statenlid voor het CDA, tevens fractievoorzitter in de raad van Nieuwerkerk aan den IJssel, wel. Zijn verbijstering geldt de opmerking van partijgenoot Ad Koppejan in de Tweede Kamer, die onlangs suggereerde dat het bouwplan voor de Zuidplaspolder wat het CDA betreft altijd nog kan worden teruggedraaid.

Koppejans’ argument: de klimaatverandering. Als blijkt dat Neerlands laagst gelegen polder met overstroming wordt bedreigd, is het onverstandig daar nu duizenden mensen en honderden bedrijven te huisvesten.
Edel heeft op alle politieke niveaus jarenlang geijverd voor woningbouw in de Zuidplaspolder, de groene ruimte tussen Rotterdam en Gouda. Het is dé plek waar Nieuwerkerk en andere gemeenten uit de regio hun vele woningzoekenden – vooral starters en senioren – aan een huis hopen te helpen. Koppejan heeft onnodig in die mooie plannen zitten krassen, zegt Edel.
Wat het Statenlid irriteert, is dat zijn partijgenoot de tegenstanders in de kaart speelt. De PvdA staat sceptisch tegenover massale woningbouw. Zinspeel je dan ook nog op de klimaatverandering, dan loop je de kans dat het grote publiek zich tegen bebouwing van de polder keert. Kortom: Koppejan heeft onrust en verwarring gezaaid en Theo Edel is vast van plan daarover een hartig woordje met het Kamerlid te wisselen. Er staan belangen op het spel die groter zijn dan Koppejan misschien beseft.

Offensief

Sinds de Zuidplaspolder in de Nota ruimte van het ministerie van VROM is aangemerkt als bouwlocatie van nationaal belang, hebben omliggende gemeenten bouwplannen gemaakt, zijn gronden aangekocht en hebben bedrijven zich voorbereid op verhuizing naar een van de nieuwe industrieterreinen in de polder. ”Zulke ontwikkelingen moet je niet verstoren als daar geen echt goede reden voor is”, meent Edel.
Edel kan bij zijn offensief rekenen op steun van Wybe Zijlstra, fractiegenoot uit de Nieuwerkerkse raad. Ook die vindt dat Koppejan veel te loslippig is geweest. ”Trek je nu de stekker uit dit plan, dan gaan tientallen miljoenen investeringen verloren.” Natuurlijk, zegt Zijlstra, kan het parlement dit plan terugdraaien; prima als een Kamerlid duidelijk maakt wie in Nederland de baas is. ”Maar dan moet je wel goede argumenten hebben. En het klimaat is geen goed argument.”
”Het klimaat is niets anders dan een drogreden”, vindt ook Edel.

Kwetsbaar

Volgens hem is de Zuidplaspolder niet kwetsbaarder voor wateroverlast dan andere laaggelegen woongebieden in de regio. Edel: ”In Capelle en Rotterdam-Alexanderpolder staan duizenden huizen op nagenoeg hetzelfde lage niveau, misschien 20 of 40 centimeter hoger.” Zijlstra: ”Limburg ligt tientallen meters boven NAP, daar hebben ze de grootste wateroverlast.”
De CDA’ers wijzen erop dat volgens dijkgraaf Hans Oosters van Hoogheemraadschap Schieland de dijk langs de Hollandse IJssel de zwaarste in zijn soort is. De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en de stuw in de Hollandse IJssel bij Krimpen zouden voldoende garanties bieden. ”Bovendien”, zegt Zijlstra, ”zijn in het plan tientallen hectaren gereserveerd voor waterberging. De sloten worden verbreed, er komen grote recreatieplassen.”
Hoeveel huizen in de polder worden gebouwd is nog onduidelijk. Studies gaan uit van maximaal 30.000 woningen in 2030. Voor bedrijven wordt ten hoogste 350 hectare gereserveerd, voor de glastuinbouw 200 hectare. De eerste bouwfase, die loopt tot 2020, mag zo’n 7000 woningen beslaan. Maar Theo Edel verwacht dat het er meer worden. ”Rotterdam zegt dat de woningbehoefte met binnenstedelijk bouwen moet worden opgelost. Dat kun je willen, maar daar moet wel ruimte voor zijn. Ik denk niet dat Rotterdam dat voornemen kan waarmaken. Onvermijdelijk gaat de stad ruimte in de polder zoeken.”

Reageer op dit artikel