nieuws

‘Waterbeleid gebaat bij nationale regisseur’

bouwbreed

Staatssecretaris Huizinga (water) moet meer de regie nemen over het nationaal waterbeleid. Dat schrijft de Adviescommissie Water (ACW), die onder leiding staat van kroonprins Willem-Alexander, aan de staatssecretaris.

Volgens de adviescommissie is er behoefte aan één herkenbare nationale regisseur die het gehele waterbeleid goed stroomlijnt. Het ligt voor de hand dat staatssecretaris Huizinga dat op zich moet nemen, aldus de commissie. Zij moet daarbij meer dan nu gebeurt boven de provincies, gemeenten en waterschappen gaan hangen. Dit valt op te maken uit het advies dat ACW naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft gestuurd over de Decembernota 2006. Daarin staan de maatregelen die de Regering wil nemen om de waterveiligheid en kwaliteit te garanderen.
ACW vreest dat, wanneer deze regierol niet goed wordt opgepakt, belangrijke beslissingen over concrete projecten worden uitgesteld of op minder inzichtelijke wijze gemaakt worden. “Verkeer en Waterstaat kan de samenhang met processen en instrumenten binnen het waterbeleid verder stroomlijnen door een rijksbrede, gemeenschappelijke, inhoudelijke agenda op te stellen”, aldus de commissieleden in het advies.
Om de uitvoering van het waterbeleid goed te regelen moet Huizinga ook meer gaan samenwerken met andere ministeries. Volgens de adviescommissie moet Verkeer en Waterstaat er voor zorgen dat ze meer betrokken raken bij de uitvoering van het waterbeleid. Onder andere om een betere koppeling te maken met klimaatverandering, veiligheid en financiële lastendruk. “Naast de ministeries van VROM en Landbouw, moeten ook de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken op voldoende hoog niveau bij het proces betrokken worden”, oordeelt ACW.
Prins Willem-Alexander en ‘zijn’ adviescommissie bevelen Huizinga ook aan om de betrokkenheid van gemeente- en provinciebestuurders rond de uitvoering van Kaderrichtlijn Water (KRW) en het kabinetsstandpunt Waterbeleid 21e eeuw (WB21) te vergroten. Zij moet daarom bestuurders achter de broek gaan zitten om hen regionale bestuurlijke convenanten per stroomgebied te laten tekenen.

Stap

Over het algemeen vindt de ACW wel dat het ministerie met de Decembernota 2006 een belangrijke stap voorwaarts heeft gezet om de complexe gang van zaken rond de KRW en de WB21 vorm te geven.
Toch vreest de commissie dat de samenhang met andere belangrijke waterthema’s zoals veiligheid en kust een ondergeschoven kindje wordt door de verdiepingsslag die is gemaakt met de decembernota. “Daardoor ontbreekt een integraal beeld van kosten, financiering en lastendruk voor het gehele waterbeleid.” Daarom moet er een gestructureerde planning voor het hele waterbeleid komen met de daarbij horende financiële reserveringen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels