nieuws

Eenduidige interpretatie gunningsciteria vereist

bouwbreed

Op 30 maart 2007 is vonnis gewezen in het kort geding tussen een boomkwekerij en gemeente Groningen (LJN BA1988 – 92633/KG ZA 07-66). De zaak had betrekking op een openbare aanbesteding voor de levering van heesters. Vragen die in deze zaak aan de orde kwamen, waren of het transparantiebeginsel geschonden was nu het bestek als aanbestedingsdocument onduidelijkheden kende.

D e aanbestedende dienst, de gemeente Groningen, hield een openbare aanbesteding voor een opdracht ‘raamcontract bomen en heesters’ aan de hand van een bestek voor de levering van enerzijds bomen (perceel 1) en anderzijds heesters (perceel 2). Als gunningscriterium werd gehanteerd de laagste prijs, waarbij voor ieder perceel een deelopdracht zou worden verstrekt.
Er was een bepaalde tijdsplanning in het bestek opgenomen. Als publicatiedatum was bepaald 29 november 2006 en als uiterste datum voor het stellen van vragen was 8 januari 2007 bepaald. De boomkwekerij had bij brieven van 2 en 4 januari 2007 vragen gesteld aan de gemeente met betrekking tot het bestek, onder meer over de opdrachtverstrekking van deelopdrachten.
De boomkwekerij had ten aanzien van het bepaalde dat de laagste inschrijver bij gunning 70 procent van de opdracht krijgt, onder meer de vraag gesteld hoe dat percentage gerealiseerd gaat worden, dan wel hoe wordt bepaald wat leverancier 1 en 2 mag gaan leveren. In de Nota van Inlichtingen antwoordt de gemeente dat de verdeling wordt gemaakt op basis van omzet in euro’s. Ook vroeg de boomkwekerij zich af hoe de verdeling 70/30 procent zich verhoudt tot het gunningscriterium van de laagste prijs. Daarop had de gemeente geantwoord dat de laagste inschrijver 70 procent van de opdracht krijgt en de een na laagste 30 procent van de opdracht.
De boomkwekerij heeft ingeschreven voor de levering van heesters (perceel 2) voor een bepaald bedrag en neemt een korting op van 10 procent in geval van gunning van de gehele lijst. De inschrijvende boomkwekerij krijgt het bericht van de gemeente dat zij aan derden voornemens is te gunnen. De boomkwekerij is het hier niet mee eens en gaat naar de voorzieningenrechter (rechter in kort geding). Het bestek was onduidelijk op het punt hoe de gemeente de opdracht ging verdelen over de eerste en tweede inschrijver, over de wijze van gunnen van deelleveringen en dergelijke en stelt dat door deze onduidelijkheden het gelijkheids- en/of het transparantiebeginsel is geschonden.

Oordeel

De rechter is van oordeel dat de vragen die de boomkwekerij had voorgelegd aan de gemeente niet geheel adequaat zijn beantwoord in de Nota van Inlichtingen. De rechter oordeelt dat de gunningscriteria in het bestek van de opdracht zodanig geformuleerd moeten zijn dat alle redelijke geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze criteria op dezelfde wijze te interpreteren, anders is er sprake van schending van het transparantiebeginsel welke ziet op controle op de naleving van het gelijkheidsbeginsel
De boomkwekerij is in de ogen van de rechter niet in staat geweest op grond van het bestek, de vragen van de boomkwekerij ter verduidelijking van het bestek, de antwoorden van de gemeente op die vragen, geen deugdelijke en/of concurrerende offerte kunnen uitbrengen. Dat andere inschrijvers met het bestek geen moeite hadden, doet daaraan geen afbreuk. De rechter wees de primaire vordering tot het verbieden van de gemeente de opdracht perceel 2 te gunnen aan de laagste (en de een na laagste) inschrijver om die reden toe.
Hiermee wordt maar weer eens bevestigd dat het zaak blijft aanbestedingsstukken, waaronder in dit geval het bestek, zorgvuldig en eenduidig te formuleren, zodat verkeerde interpretatie zoveel mogelijk wordt uitgebannen.
Mr. W.H.E. Parlevliet

Reageer op dit artikel