nieuws

Werk in dorpskern Gorredijk stilgelegd vanwege veiligheid

bouwbreed Premium

Bouwers weten dat ze het risico op schade aan omliggende gebouwen bij werk in bouwputten beheersbaar en aanvaardbaar klein moeten houden. Desondanks zag de gemeente Opsterland zich genoodzaakt het werk in een bouwput in de dorpskern Gorredijk stil te leggen in verband met de veiligheid. Soms zit het tegen in de bouwput.

Adelaar Ontwikkeling BV uit Elim krijgt 30 mei 2005 een bouwvergunning voor winkel- en wooncomplex Quadrivium in Gorredijk. De onderneming uit het Drentse dorpje geeft Bouwbedrijf Slomp & Zn uit Hoogeveen opdracht voor de bouwen van het complex aan de Hoofdstraat. Dit bouwbedrijf neemt Altenburg Funderingstechnieken uit Heeg in de arm voor het aanbrengen van de boorpalen. Er komen winkels op de begane grond en daarboven twaalf appartementen en vier penthouses.
De aannemer ontgraaft de zandige grond in de bouwput tot een diepte van 3 meter onder maaiveld. Omdat de gemeente geen verticale bemaling accepteert, worden, voorafgaande aan het graafwerk, horizontale drains aangebracht op een diepte van 6,5 meter onder maaiveld. Er wordt geen grondkerend damwandscherm rond de bouwput gezet. Een afstand van bijna 8 meter uit de bebouwing lijkt voldoende om een veilig talud te maken. Het funderingsbedrijf is met zijn heistelling in de bouwput begonnen met aanbrengen van de palen.
Gekozen is voor boorpalen, omdat deze trillingvrij zijn aan te brengen. Bij het maken van de boorpalen wordt de boor, een avegaar, naar de gewenste diepte geschroefd. Er wordt rekening mee gehouden dat de uitgeboorde grond niet te veel naar boven wordt verplaatst. Is de punt op de juiste diepte, dan wordt door het hart van de boor beton gepompt onder gelijktijdig trekken van de boor met de aanhangende grond. Om een goede verbinding te kunnen maken met de latere fundering, wordt de paal voorzien van een wapeningskorf. Zo nodig kan over de gehele lengte van de paal een wapeningsstaaf worden aangebracht.

Putwanden

De toezichthouder van de gemeente heeft op 1 maart in overleg met de uitvoerder van de aannemer en de projectleider van het funderingsbedrijf de werkzaamheden bij Quadrivium stilgelegd. De toezichthouder stelt vast dat de situatie onveilig is.
Bij de putwanden op korte afstand tot het belendende Streekmuseum Gorredijk zijn al verzakkingen te zien. Door de overvloedige regenval bestaat volgens de gemeente het risico op instorten van de wanden en daarmee op schade aan de openbare weg en de belendende gebouwen.
De kwaliteit van de funderingspalen is volgens de toezichthouder eveneens twijfelachtig. Bij één van de eerste palen die worden aangebracht, vloeit namelijk beton uit het boorgat. Daarbij komt nog dat de plaatspiketten niet meer op de goede plaats staan door de bewegingen van de kranen en de heimachine in de bouwput. Tenslotte kan door het vele water in de put de heistelling uit zijn evenwicht raken en kantelen.

Drainage

Nog dezelfde dag bevestigen burgemeester & wethouders van de gemeente Opsterland de bouwstop per brief aan de projectontwikkelaar. De bouwstop kan pas worden opgeheven als er garantie bestaat dat de situatie veilig is zonder gevaar van aantasting van (de fundering van) naburige wegen en bouwwerken. Het indienen van een gedegen plan van aanpak, door de gemeente een ‘bouwputplan’ genoemd, is hiervoor een vereiste.
L.J. Slomp van Bouwbedrijf L. Slomp en Zoon BV uit Hoogeveen laat weten dat er eigenlijk weinig aan de hand is. Op basis van de boorstaten is besloten een horizontale drainage toe te passen. Ook na het ontgraven verwachtte Slomp geen problemen. Maar de grondslag bleek anders dan uit de staten viel op te maken. Onder de bodem van de ontgraven bouwput bleek zich een keileemlaag te bevinden met daaronder een watervoerende laag met ‘overspannen’ water. De druk in het water is dan hoger dan op basis van de diepte mag worden verwacht.
Een vroeger gebouw op de plaats van de bouwput is gefundeerd geweest op palen die daar doorheen hebben geprikt. Na ontgraven kwam het overspannen water als een wel in de bouwputbodem tevoorschijn. De grote hoeveelheid water werd in eerste instantie geweten aan de overvloedige regenval. Pas na wegpompen van het water bleek het aanbod zo groot dat duidelijk werd dat er een andere oorzaak moest zijn. Het overspannen water had er ook voor gezorgd dat beton voor de boorpaal uit het gat was geduwd.
Over de stabiliteit van de belendende gebouwen maakt Slomp zich evenmin zorgen. De afstand van zo’n 8 meter tot de bebouwing is groot genoeg om de funderingen op hun aanlegdiepte niet te verstoren. Slomp begrijpt dan ook niet “dat de gemeente zich zo koortsig heeft gemaakt”.
Inmiddels is in overleg met de gemeente een bouwputplan opgesteld. Dat voorziet in het flauwer maken van de taluds van de bouwput. Slomp heeft het grondwerk uitbesteed en om de hoeveelheid graafwerk te beperken, is wat steil ontgraven. Bovendien zal de invloed van het overspannen water worden weggenomen door rond de bouwput tot onder de keileemlaag een verticale drainage toe te passen. De vergunning daarvoor is bij de provincie aangevraagd.
Slomp schat met de bouwstop zo’n vier weken kwijt te zijn. Of daarmee het project toch op tijd kan worden opgeleverd, zegt hij niet. Wel kost hem al met al veel geld, zo laat hij weten.

Reageer op dit artikel