nieuws

‘Snel moderniseren taken O&O-fondsen noodzakelijk’

bouwbreed Premium

De rol van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) moet worden gemoderniseerd. Zo niet dan zal de animo om de organisaties op te heffen toenemen. In dat geval gaat een belangrijk hulpmiddel verloren om het functioneren van branches en bedrijven te verbeteren, aldus verwacht Giel Schikhof, verenigingsmanager bij Wissenraet Van Spaendonck.

Als specialist in verenigingsmanagement, is Schikhof dagelijks bezig met belangenbehartiging en bestuurlijke advisering van branches en paritaire organisaties, zowel in de marktsector als in de overheidssectoren. Hij is primair bezig met ondersteuning van partijen die een cao hebben afgesloten.
Het oorspronkelijke doel van O&O-fondsen is premies te innen van het bedrijfsleven en vervolgens ondernemers subsidies te geven voor het scholen van hun personeel. “Dat rondpompen van bedrijfsgelden is altijd een belangrijke taak geweest van de fondsen”, legt Schikhof uit. “Het stamt uit de tijd dat veel werkgevers het scholen van hun personeel als een noodzakelijk kwaad zagen. In die situatie was de werkwijze van de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen belangrijk om te voorkomen dat een sector in een neerwaartse spiraal komt. Voor sommige branches geldt dat nog steeds, maar er zijn ook sectoren waar het opleiden van medewerkers is opgenomen in de bedrijfsvoering.”
Zulke bedrijfstakken zijn gebaat bij een nieuwe functie van de fondsen. Want terwijl hoge O&O-premies en het rondpompen van gelden weerstand oproepen neemt de behoefte aan centraal georkestreerde opleidingen af. “Het zou zonde zijn als weerstand tegen het afdragen van premies zou leiden tot het opheffen van O&O-fondsen. Daarmee zou een belangrijk instrument om het bedrijfsleven beter te laten functioneren verloren gaan.”

Sectorniveau

Schikhof pleit daarom voor een nieuwe functie voor de fondsen. Zo zouden de organisaties een belangrijke rol kunnen spelen in het vasthouden van kennis die het bedrijfsleven dreigt kwijt te raken door pensionering van werknemers. “Je zou op sectorniveau moeten faciliteren dat ouder personeel in de laatste jaren van hun loopbaan, kennis overdraagt aan beginnende collega’s. Dat personeel is dan natuurlijk minder arbeidsproductief en de werkgever zou daarvoor gecompenseerd kunnen worden via een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.”

Re-integratie

Daarnaast kunnen de organisaties een taak vervullen bij re-integratie van mensen met een handicap. En ook, zo stelt Schikhof voor, zou het rendement van opleidingen door O&O-fondsen onder de loep genomen kunnen worden. “Dat zou inzicht geven in welke opleidingen voor de bedrijfstak het meest nuttig zijn.”
De veranderingen kunnen niet van het ene op het andere moment gestalte krijgen. Schikhof verwacht dat het zeker vijf jaar zal duren voordat de belangrijkste wijzigingen gestalte krijgen. “Wat heel belangrijk is dat de fondsen uitvoering geven aan de afspraken van cao-partijen. Om veranderingen door te kunnen voeren is het daarom nodig dat in de besturen van de organisaties mensen zitting hebben, die voldoende postuur hebben om de verschillende partijen te overtuigen van de noodzaak dat de taken van de fondsen moeten veranderen. En die bovendien het beleid voor een periode van vijf jaar daarop kunnen afstemmen.”

Reageer op dit artikel