nieuws

Provincie Zuid-Holland als stroomversneller energie

bouwbreed

Morgen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De laatste jaren zien we de provincies vaker als een initiator en regisseur die maatschappelijke opgaven in de regio oppakt en daar relevante partijen op aanspreekt. Voorafgaand aan de verkiezingen een laatste voorbeeld van Provinciaal initiatief in de sfeer van ruimtelijke ordening, milieu en waterbeheer. Vandaag presenteert Erik van Heijningen , Gedeputeerde energie en klimaat, provincie Zuid-Holland de aanpak om CO 2 emissies terug te brengen.

Morgen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De laatste jaren zien we de provincies vaker als een initiator en regisseur die maatschappelijke opgaven in de regio oppakt en daar relevante partijen op aanspreekt. Voorafgaand aan de verkiezingen een laatste voorbeeld van Provinciaal initiatief in de sfeer van ruimtelijke ordening, milieu en waterbeheer. Vandaag presenteert Erik van Heijningen , Gedeputeerde energie en klimaat, provincie Zuid-Holland de aanpak om CO 2 emissies terug te brengen.
Zuid-Holland wil de komende jaren als stroomversneller gaan optreden om de CO 2 emissies terug te brengen en de gevolgen van klimaatverandering te gaan beheersen. De positie van Zuid-Holland waar aanbod en vraag naar energie vlak bij elkaar liggen maakt dat ook mogelijk. Zuid-Holland heeft een bron van energie in huis: de haven van Rotterdam. Via olieraffinaderijen en energiecentrales, door pijpleidingen en hoogspanningsverbindingen, over land en water, worden brandstoffen en elektriciteit verspreid over Europa. Nieuwe ontwikkelingen zijn ophanden: terminals voor vloeibaar aardgas, elektriciteitscentrales en mogelijk ook import van biomassa op grote schaal. Zuid-Holland gebruikt ook veel energie: in steden, glastuinbouw en het verkeer.
Door slimme energiecombinaties zijn grote besparingen mogelijk, binnen het industriegebied van Rotterdam, maar ook in samenwerking met steden en glastuinbouwgebieden buiten de haven. Daarbij ontstaat ook op kleinere schaal energie uitwisseling, bijvoorbeeld tussen kassen en woningen. In de afgelopen vijftien jaar zijn eerste stappen gezet en is al flink wat energiebesparing bereikt. Daarmee is ook de toename van de CO 2 emissie in de provincie beperkt.

Zeespiegelstijging

Maar er is meer nodig, nu moet een ombuiging op gang komen die leidt tot een drastische afname van de CO 2 emissie. Dat is nodig om ertoe bij te dragen dat de klimaatverandering die zich aandient binnen de perken blijft. Want Zuid-Holland draagt niet alleen bij aan de klimaatverandering, de provincie zal er ook letterlijk aan alle kanten de gevolgen van ondervinden: zeespiegelstijging, extremere rivierafvoeren, problemen met neerslag en grondwater. Ook daarin is Zuid-Holland uniek, een laaggelegen dichtbevolkte rivierdelta met een kwetsbare kustlijn.
De in de kabinetsformatie aangekondigde inspanningen op klimaat en energie zullen dan ook voor een groot gedeelte in Zuid-Holland moeten worden uitgevoerd; de provincie wil een belangrijke partij zijn in het organiseren van die inspanningen. De provincie hoeft het niet alleen te doen, Samenwerking met andere overheden is vanzelfsprekend, maar de provincie wil ook de krachten bundelen met innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Dit kan bijdragen tot het ontstaan van een Zuid-Hollandse ‘Delta-innovatie’ op het gebied van energie en klimaat, met een know how die wereldwijd toepasbaar is. Op zich niet nieuw, de baggersector is ook ooit in Zuid-Holland begonnen, maar wel veelbelovend want een groot deel van de wereldeconomie is geconcentreerd in deltagebieden.

Aardwarmte

Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren mede aan de basis gestaan van projecten om restwarmte uit de industrie (circa 100 0 C) te gaan leveren aan Rotterdam en aan glastuinbouw (Tinte-Vierpolders op Voorne). De provincie wil dit gaan verbreden tot een programma Duurzame warmte dat zich richt op gebouwen en kassen in de hele Zuidvleugel van de Randstad, van Dordrecht tot Leiden. Het gaat hierbij niet meer alleen om levering van industriewarmte, waar ook om winning van aardwarmte, koude/warmteopslag in de bodem, en warmte uit lokale bronnen. Gestreefd wordt naar combinaties met veelbelovende ontwikkelingen als de energieproducerende kas. Dit programma kan alleen slagen via samenwerking en overleg met gemeenten, woningbouwcorporaties, (energie)bedrijven, tuinders, etcetera.
De eerste stappen zijn inmiddels gezet, de provincie wil dit de komende jaren gaan uitbouwen. Uiteindelijk, rond 2020, moet dit leiden tot een besparing van zo’n 1 miljard kubieke meter gas per jaar. Dat betekent een beperking van de CO 2 emissie met zo’n 2 miljoen ton per jaar.
Erik van Heijningen,
Gedeputeerde energie en klimaat, provincie Zuid-Holland

Reageer op dit artikel