nieuws

Minister: Hoofdaannemer aansprakelijk

bouwbreed

Verschillende werkgevers- en beroepsorganisaties in België verwerpen het voorstel van de Belgische minister van werk, Vanvelthoven, die hoofdaannemers aansprakelijk wil stellen als hun onderaannemers de wet overtreden of hun personeel onvoldoende uitbetalen.

Tot deze org anisaties behoren o.a. de nationale aannemersorganisatie Confederatie Bouw, de Bouwunie die de belangen van de kleine en middelgrote bouwbedrijven in Vlaanderen behartigt, de federatie van chemiebedrijven in België (Fedichem) en Agoria, de werkgeversorganisatie in de metaalsector.
De Bouwunie merkt op dat in december met de federale regering werd afgesproken om de regeling over de verplichte registratie van aannemers en de meldingsplicht van werken te vernieuwen en te moderniseren. Deze regeling bevat ook al een hoofdelijke aansprakelijkheid voor opdrachtgevers en hoofdaannemers. Daar bovenop nog een extra aansprakelijkheidsreglementering leggen, is te veel van het goede, meent de Bouwunie. Wanneer de bouwsector een eigen specifieke reglementering heeft, moet dit volgens haar volstaan. Bouwunie betwist niet dat er in de bouwsector misbruiken bestaan en dat hier oplossingen voor moeten worden gezocht. Maar het zijn volgens haar in eerste instantie de inspectiediensten die moeten controleren of de werknemers correct vergoed worden, of de werkgever de arbeidsvoorwaarden naleeft, de veiligheidsvoorschriften nakomt e.d..
De overheid kan deze verantwoordelijkheid niet zomaar doorschuiven naar de hoofdaannemer en de opdrachtgever, zo meent de Bouwunie: “Het is niet de opdracht van de hoofdaannemer om na te gaan of een onderaannemer zijn werknemers corr ect betaalt en de wetgeving naleeft.”

Belletje

De Confederatie Bouw zit op één lijn met de Bouwunie. Ze geeft toe dat opdrachtgevers voldoende kritisch moeten zijn wanneer ze werken uitbesteden aan onderaannemers. Er moet volgens de Confederatie Bouw bij de opdrachtgevers een belletje gaan rinkelen als een onderaannemer ver beneden de marktprijs werkt. “Maar het hoofdelijk aansprakelijk stellen van opdrachtgevers houdt in dat ze zich als klant voortaan persoonlijk moeten vergewissen van het correct bedrijfsbeheer van hun leveranciers. Dat is in de praktijk onuitvoerbaar en onrechtvaardig”, zo zegt de nationale aannemersorganisatie.

Reageer op dit artikel