nieuws

‘Betere bewaking Europese interne marktregels’

bouwbreed Premium

De Europese Commissie moet meer bevoegdheden krijgen om correcte uitvoering en handhaving van Europese interne marktregels te bewerkstelligen. Dit schrijven VNO-NCW en MKB Nederland in in hun visie over 50 jaar Europa.

De commissie heeft allerlei mogelijkheden om concurrentievervalsende praktijken aan te pakken, zoals kartels, monopolies en ongeoorloofde staatssteun. Als het echter gaat om handhaving van de regels over die ene interne markt, dan zijn de mogelijkheden veel minder. Zo wordt er wel gekeken of bijvoorbeeld de Aanbestedingsrichtlijn goed is ingevoerd, maar of die vervolgens juist wordt uitgevoerd, wordt door de commissie nauwelijks zelfstandig gevolgd, vinden de werkgeversorganisaties.
Hoofdpunt voor beide is en blijft dat Europa zich alleen maar moet bemoeien met die zaken die op Europees niveau liggen en nationaal moet laten wat nationaal kan. Dat wil zeggen dat veiligheidsbeleid en interne markt in ieder geval Europees geregeld mogen worden, maar sociaal beleid en de directe belastingen absoluut niet.
Ook energiebeleid en milieubeleid mogen Europees, maar dan wel op een manier die een gelijk speelveld in stand laat. Dit laatste houdt tevens in dat zogenoemde nationale koppen uit den boze zijn.
Op het gebied van de kwaliteit van het milieubeleid vinden de ondernemersorganisaties dat rekening moet worden gehouden met de bevolkingsdichtheid. In een dichtbevolkt land als Nederland is de milieukwaliteit nooit op hetzelfde niveau te krijgen als in extensief bewoonde gebieden in Europa. Ook zouden landen beroep moeten kunnen doen op een hardheidsclausule zodra andere landen verzuimen grensoverschrijdende milieuproblemen op te lossen.
Elke lidstaat moet bovendien voldoende ruimte krijgen voor een kosteneffectieve aanpak. Dat betekent dat in de uitvoeringstermijn rekening moet worden gehouden met noodzakelijk Europees bronbeleid. In de praktijk had dat betekend dat het beleid rond fijn stof niet uitgevoerd behoeft te worden zolang de Europese Commissie roetfilters op diesels niet verplicht stelt.

Voorstander

Beide organisaties zijn warm voorstander van een Europees natuurbeleid met aanwijzing van Europese natuurgebieden. Wanneer bijvoorbeeld in Nederland enkele kamsalamanders voorkomen, dan kan dat bouwprojecten volledig lamleggen ook al zijn er grote populaties kamsalamanders in Duitsland. Nu moet elke lidstaat op basis van Europese regels een gelijksoortig natuur- en soortenbeschermingsbeleid hanteren op basis van de Habitat-richtlijn. Een klein land als Nederland heeft dan natuurlijk een nadeel. “Dit is een voorbeeld van een EU-richtlijn waar de EU in zekere zin juist onvoldoende doorpakt”, constateren VNO-NCW en MKB Nederland.
Op energiegebied toont VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes zich verheugd dat Europa het woord kernenergie weer in de mond durft te nemen. “Daar kan Nederland nog wat van leren”, vindt hij.

Reageer op dit artikel