nieuws

Aanpak IJsseldelta Zuid

bouwbreed Premium

Het project IJsseldelta is gesplitst in IJsseldelta Noord en IJsseldelta Zuid. IJsseldelta Noord is in de nota Ruimte aangewezen als Nationaal Landschap. IJsseldelta Zuid is het hoogdynamische deel van IJsseldelta met een groot aantal blauwe, groene, rode en grijze opgaven. Partners in het project IJsseldelta zuid zijn; Ministerie van VROM, V&W en LNV, de Provincies Overijssel en Flevoland, Waterschap Groot Salland, Gemeenten Kampen, Zwolle, Dronten en Oldebroek, Staatsbosbeheer.

Het project IJsseldelta is gesplitst in IJsseldelta Noord en IJsseldelta Zuid. IJsseldelta Noord is in de nota Ruimte aangewezen als Nationaal Landschap. IJsseldelta Zuid is het hoogdynamische deel van IJsseldelta met een groot aantal blauwe, groene, rode en grijze opgaven. Partners in het project IJsseldelta zuid zijn; Ministerie van VROM, V&W en LNV, de Provincies Overijssel en Flevoland, Waterschap Groot Salland, Gemeenten Kampen, Zwolle, Dronten en Oldebroek, Staatsbosbeheer.
De uitwerking van het project IJsseldelta Zuid is door de provincie Overijssel gestart in het najaar van 2004. Aanleiding was de voorbereiding van het traject Ruimte voor de Rivier.
Bij Kampen vormt bestaande bebouwing een flessenhals om de verwachte hoeveelheid water voldoende te kunnen afvoeren. Diverse mogelijkheden om de afvoercapaciteit te vergroten zijn onderzocht; uitbaggeren, dijkverlegging en de aanleg van een bypass. Door de hoge kosten van dijkverlegging of de aanleg van een hoogwatergeul zijn in het project Ruimte voor de Rivier als maatregelen bij Kampen het uitbaggeren van de IJssel (kostenraming 40 miljoen euro) en een planologische reservering voor een toekomstige bypass ten zuiden en westen van Kampen opgenomen. Deze reservering maakt woningbouw ten westen en zuiden van Kampen onmogelijk totdat definitief het tracé voor een bypass is bepaald. Deze voorstellen waren voor de provincie Overijssel aanleiding om de planvorming in gang te zetten voor een integrale gebiedsontwikkeling voor de langere termijn.. Deze ontwikkeling moet ook extra middelen opleveren om alsnog de hoogwatergeul te kunnen financieren. In de gebiedsontwikkeling IJsseldelta zuid spelen de volgende opgaven.
• Aanleg van een bypass met een afvoercapaciteit van tenminste 600 kubieke meter water per seconde;
• nieuwbouw van circa 6.000 woningen tot 2030;
• vergroten van het regionale aanbod aan gedifferentieerde woonmilieus;
• aanleg van Hanzelijn en locatieontwikkeling rond een nieuw station in Kampen west;
• ombouw van N50 tot 2×2 rijstroken;
• toevoeging van tenminste 350 hectare nieuwe natuur als onderdeel van de EHS;
• versterking van de toeristische infrastructuur (en koppeling met de recreatiezone oostrand Flevoland;
• uitbreiding van bedrijventerrein nabij A50 en
• agrarische structuurversterking
Het Tracébesluit voor de Hanzelijn is in 2006 aangepast op de kruisingen met de hoogwatergeul. De provincie Overijssel en de ministeries van VROM en V&W hebben samen de middelen beschikbaar gesteld voor de meerkosten van deze aanpassing. Het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling is door alle 11 partners vastgesteld en ze hebben een intentieovereenkomst ondertekend. Dat betekent niet dat alles meteen gereed is. De komende jaren is er nog veel werk te verzetten. Zoals het er nu uitziet kan eind 2008 een zogenaamd Omwisselingsbesluit vallen waarbij de huidige reserveringen worden vervagen door een vastgestelde bypass. Na alle planologische procedures start dan in 2011 de aanleg van de waterstaatkundige werken en wordt in 2013 de Hanzelijn in gebruik genomen. Vanaf 2015 moet de Bypass inzetbaar zijn, zoals dat geldt voor alle maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier. De uitvoering van de woningbouw heeft gefaseerd plaats tot 2030.

Reageer op dit artikel