nieuws

Provincie Noord-Holland stimuleert woningbouw

bouwbreed

Op woensdag 7 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De laatste jaren zien we de provincies steeds vaker als een initiator en regisseur die maatschappelijke opgaven in de regio oppakt en daar relevante partijen op aanspreekt. De komende dagen op deze pagina enkele voorbeelden van Provinciaal initiatief in de sfeer van ruimtelijke ordening, milieu en waterbeheer. Ton Hooijmaijers bijt het spits af.

Op woensdag 7 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De laatste jaren zien we de provincies steeds vaker als een initiator en regisseur die maatschappelijke opgaven in de regio oppakt en daar relevante partijen op aanspreekt. De komende dagen op deze pagina enkele voorbeelden van Provinciaal initiatief in de sfeer van ruimtelijke ordening, milieu en waterbeheer. Ton Hooijmaijers bijt het spits af.
Om het woningtekort in de provincie Noord-Holland op te lossen moeten er jaarlijks zo’n 13.000 woningen worden bijgebouwd.
De Noord-Hollandse politiek is overtuigd van het nut van een actieve provinciale rol in het stimuleren en versnellen van woningbouw. Het inzetten van het zogeheten ‘Aanjaagteam’ heeft in 2005 en 2006 het bouwen van circa 9450 woningen versneld. Reden voor Provinciale Staten om bij motie vast te leggen dat de activiteiten van het Aanjaagteam moeten worden geïntensiveerd. Inzet is daarbij naast de deskundigheid van de Provinciale beleidsadviseurs ook externe expertise in te zetten, zodat meer maatwerk mogelijk is. Deze expertise zit bijvoorbeeld in ervaring met mediation of specifieke financiële kennis.

Streekplannen

Bij het bouwen van woningen spelen uiteenlopende partijen een rol: gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bouwers etcetera. Via streekplannen zorgt de provincie voor voldoende ruimte voor woningbouw. Daarbij heeft de provincie met het Rijk en diverse gemeenten en het Rijk concrete woningbouwafspraken gemaakt en investeert de provincie flink in stedelijke vernieuwing, waarmee ook woningbouwprojecten kunnen worden gefinancierd. Boven op deze reguliere taken is in 2004 een aanjaagteam wonen ingesteld. Dit aanjaagteam helpt gemeenten en andere partijen op allerlei manieren om hun bouwplannen vlot te trekken.
De resultaten en activiteiten van het Aanjaagteam de afgelopen jaren zijn:
een succesvolle mediation om de samenwerking tussen een gemeente en een marktpartij te herstellen, waardoor een woningbouwproject van 180 woningen alsnog tot stand kwam;
Een financiële doorlichting voor zeven gemeenten in de vorm van second opinion op de grondexploitatie. In enkele gevallen heeft dat geleid tot het alsnog doorzetten van een woningbouwproject;
ondersteuning van een gemeente in een haalbaarheidstraject voor een complexe woningbouwlocatie
versnelling van de provinciale procedures voor woningbouwplannen met meer dan 50 woningen. De termijnen voor deze plannen zijn met enkele maanden verkort;
actief werken aan kennisontwikkeling en -uitwisseling. Bijvoorbeeld bijeenkomsten met marktpartijen en gemeentelijke ambtenaren om de samenwerking te verbeteren. Doel is in de aanpak van meet af aan voor beter draagvlak te zorgen, en zo latere weerstand en dus stagnatie in planontwikkeling te voorkomen. Bovendien organiseren we speciaal voor gemeenten bijeenkomsten over een slimme planopzet, toepassing van WRO procedures en provinciaal beleid.

Loket

De meerwaarde van het Aanjaagteam blijkt niet alleen uit het grote aantal woningen dat versneld wordt gebouwd maar ook het feit dat dit team regelmatig wordt gebeld door gemeenten en bouwers. Het team fungeert dan als loket of ‘linking pin’: we weten niet alles zelf, maar vaak vinden we de weg naar degenen die het wel weten.
Ton Hooijmaijers
Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Provincie Noord-Holland

Reageer op dit artikel