nieuws

Prestatieafspraken van gemeenten boterzacht

bouwbreed

Slechts één op de tien prestatieafspraken tussen gemeenten en woningbouwcorporaties is zeer hard. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VROM is uitgevoerd door het onderzoeks- en adviesbureau Severijn.

De kwaliteit van de prestatieafspraken maakt met het relatief lage percentage harde prestatieafspraken dat in 2006 is ondertekend tussen corporaties en gemeenten, wel een stevige sprong. Een jaar eerder lag hetzelfde percentage nog slechts op 2 procent. Meer dan de helft van de prestatieafspraken is relatief vrijblijvend. Daarin zijn slechts intentieafspraken gemaakt. Bij 44 procent van de contracten tussen corporaties en gemeenten worden garanties afgegeven en afspraken gemaakt over belangrijke transacties.
De vier grote gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht laten het duidelijk afweten als het gaat om afspraken over leefbaarheid. Gemiddeld maken zij hierover 2,2 afspraken. De 27 grootste gemeenten van Nederland maken over dit onderwerp gemiddeld 4,3 afspraken.
De VROM-raad heeft eerder al felle kritiek geuit op het beleid van voormalig minister Dekker van Volkshuisvesting dat sterk inzette op het maken van prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten.
Volgens het belangrijke adviesorgaan van de regering is het erg moeilijk om te controleren of de afspraken ook nagekomen worden.

Vaagheid

Daarnaast vreest de VROM-raad dat gemeenten en corporaties door de vaagheid van veel prestatieafspraken in eindeloze discussies verzanden over de uitwerking van de plannen. Verplichte arbitrage of bemiddeling is volgens de VROM-raad een goed middel om te voorkomen dat de prestatieafspraken dode letters worden en de bouwplannen op de plank blijven liggen.
Onderzoek door de provincie Zeeland wees vorig jaar al uit dat veel afspraken die corporaties en gemeenten maken te weinig concreet zijn. Naast vage passages waarin te vaak van intenties wordt gesproken, besteden de Zeeuwse corporaties en gemeenten te weinig aandacht aan de financiële on derbouwing van de plannen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels