nieuws

LoadIT-pas legt vervoer baggerslib centraal vast

bouwbreed Premium

LoadIT vervangt de papieren begeleidingsbrief voor het vervoer van onder meer baggerslib. Een pas met een radiofrequente chip zorgt dat alle administratieve handelingen centraal worden opgeslagen, garandeert software-ontwikkelaar Hans Tijhuis van LoadIT uit Zwaag. En iedereen die er belang bij heeft kan via internet de registraties naslaan.

LoadIT is een digitaal administratiesysteem. Een centrale beveiligde server registreert de transporten en kent aan elke gebruiker zijn toegewezen rechten toe. Een combinatie van handcomputers, communicatiezuilen, computers en radiofrequente passen draagt de informatie over via beveiligde netwerken of de beveiligde internetverbinding www.loadit.nl. Gebruikers kunnen de centraal verwerkte informatie na het invoeren van een unieke code doorlopend opvragen. De opgeroepen gegevens kunnen dan bijvoorbeeld in een (tussen)rapportage worden vervat en doorgestuurd naar het meldpunt van de overheid.
Elke partij die bij het transport betrokken is meldt zich met een eigen pas aan. Een baggeraar bijvoorbeeld geeft daarna aan hoeveel slib de transporteur naar een depot moet brengen. De bestuurder van de vrachtwagen accepteert met het invoeren van zijn pas de lading. Het systeem koppelt de vracht met datum en tijd aan het kenteken van de kipper. De handcomputer stuurt deze gegevens via GPRS naar de centrale server.
Op weg naar het depot kan het gebeuren dat de politie de chauffeur aanhoudt. De agent kan de lading controleren met een eigen pas en een handcomputer van LoadIT. Het systeem geeft de bijbehorende gegevens weer; de agent kan er een opmerking over een eventueel mankement aan toevoegen en de aangepaste informatie doorsturen naar de centrale server. Bij de poort van het depot kan de bestuurder de lading aanmelden door zijn pas langs een communicatiezuil te halen. Met het accepteren van de vracht rondt het systeem de administratie af. Alle gegevens blijven vijf jaar op de ser ver bewaard.

Bulkmateriaal

Baggerslib, grond of sloopafval; LoadIT administreert om het even welke constante hoeveelheid bulkmateriaal. Gekoppeld aan een weegbrug registreert het systeem ook automatisch het gewicht van een lege en een beladen vrachtwagen. Afvalverwerker Vink gebruikt deze toepassing op de stortplaats van Barneveld. Eind dit jaar presenteert het bedrijf een variant voor het Beurtvaartadres; het overkoepelende orgaan van de transportorganisaties. Met deze versie kan een vervoerder gegevens over een lading aan een chauffeur koppelen. En Rijkswaterstaat kan er de positie van een schip mee vastleggen en controleren of een lading baggerspecie op de aangewezen plek wordt gestort. Tot nog toe markeert de dienst deze plekken met boeien.
GPRS geeft zo’n stortlocatie beduidend nauwkeuriger aan. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier registreert er de grondstromen mee die vrijkomen bij het waterbergingsproject Hensbroek terwijl Waterschap Rijn & IJssel er het transport van zuiveringsslib mee vastlegt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beheert met LoadIT de toegang tot baggerdepots.

Proefproject voor het eigen bedrijf

Wie wil weten wat LoadIT voor het eigen bedrijf kan betekenen kan de leverancier een proefproject laten opzetten. LoadIT zegt het systeem in verschillende varianten te kunnen bieden en belooft de gebruiker een intensieve begeleiding. Automatische administratie brengt forse wijzigingen teweeg in de organisatie: beheerders van depots of stortplaatsen met minder of zelfs geen mensen toe op de locatie. In de berekening van software-ontwikkelaar Hans Tijhuis zijn jaarlijks 450 voltijdse banen gemoeid met het verwerken van begeleidingsbrieven. In viervoud opgemaakt gaat het om een kleine 10 miljoen formulieren; met een wettelijke bewaarperiode van vijf jaar nemen die 25 kilometer archiefruimte in beslag. Anders dan bij de papieren begeleidingsbrief kunnen bij de elektronische registratie eigenlijk geen fouten en fraude ontstaan, vindt Tijhuis. Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen heeft vrijstelling verleend voor het gebruik van LoadIT.

Reageer op dit artikel