nieuws

Geschikheidseisen ook bij gunning soms gehanteerd

bouwbreed

In januari schreven wij dat het onzeker is welke regels gelden voor overheidsopdrachten beneden de drempelbedragen. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor diensten waarvoor slechts beperkte voorschriften van de aanbestedingsrichtlijnen van toepassing zijn verklaard.

In januari schreven wij dat het onzeker is welke regels gelden voor overheidsopdrachten beneden de drempelbedragen. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor diensten waarvoor slechts beperkte voorschriften van de aanbestedingsrichtlijnen van toepassing zijn verklaard.

D eze beperkte voorschriften gelden bijvoorbeeld voor opdrachten voor juridische dienstverlening. Voor dergelijke opdrachten is vóóraf publiceren niet voorgeschreven, wel achteraf (te weten de gunning van de opdracht). Uitgaande van de aanbestedingsrichtlijnen leek de opdrachtgever vrij te zijn dergelijke opdrachten onderhands te gunnen.
De Europese Commissie stelt evenwel, op basis van het EG-Verdrag en Europese rechtspraak, dat indien dergelijke opdrachten van belang kunnen zijn voor de Europese interne markt, gelet op het transparantievereiste, niettemin vooraf publicatie moet plaatsvinden. De praktijk gaat er mee om, zowel als het gaat om vooraf publiceren als bij het beoordelen van de aanbiedingen.
Bij een recente aanbesteding van een opdracht voor juridische dienstverlening vermeldt de gemeente vooraf de aanbesteding op haar eigen website. Om hiervan kennis te nemen moet de bezoeker van de site twee keer doorklikken naar het ‘Ondernemers Loket’. De ‘zoeker’ kan de aankondiging vinden.
De gemeente wil het lot een handje helpen en attendeert eveneens een aantal juridische dienstverleners op de aanbesteding. De vraag rijst of een dergelijke handelwijze verenigbaar is met het transparantie- en het gelijkheidsbeginsel. In het kort geding dat na de aanbesteding volgt komt niet aan de orde of de gemeente verplicht was vooraf te publiceren, en zo ja of dit op passende wijze was gebeurd. Die voor de rechtsvorming interessante vragen komen niet aan de orde.
Het kort geding spitst zich toe op de door de gemeente toegepaste gunningsprocedure. Als gunningscriterium geldt de economisch meest voordelige inschrijving. Het aanbestedingsdocument vermeldt behalve de prijs andere beoordelingscriteria waaronder ‘bewezen expertise’. Meer expertise leidt tot een hogere score.

Bao

De afgewezen inschrijver voert onder meer aan dat sprake is van verboden vermenging van selectiecriteria en gunningscriteria. De voorzieningenrechter beaamt dat uit de aanbestedingsrichtlijn (en het daarop gebaseerde Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten ‘Bao’) volgt dat een geschiktheidseis niet als gunningscriterium kan worden gehanteerd. Nu evenwel juridische dienstverlening wordt aanbesteed en de desbetreffende artikelen van het Bao op het aanbesteden van dergelijke diensten niet van toepassing zijn, staat de regelgeving niet in de weg aan het hanteren van geschiktheidseisen bij de gunning.
De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van de afgewezen inschrijver af overwegende dat de aanbestedende dienst in beginsel een ruime beoordelingsvrijheid heeft, mits objectieve criteria worden gehanteerd en aan de eisen van transparantie en duidelijkheid is voldaan.
De uitspraak is opmerkelijk. Er is een logisch onderscheid tussen geschiktheidseisen en gunningscriteria. Daarmee wordt bewerkstelligd dat eenmaal (op basis van expertise en dergelijke) geschikt bevonden aanbieders vervolgens uitsluitend nog worden beoordeeld op hun aanbieding. Dat is een redelijke procesorde.
Overigens kan dan nog wel de vraag aan de orde komen of het aanbod van rechtsgebieden in dit geval een geschiktheidseis vormt. De voorzieningenrechter gaat evenwel voorbij aan die vraag en komt tot de vergaande conclusie dat, indien het Bao niet dan wel beperkt van toepassing is, geschiktheidseisen bij de gunning gehanteerd mogen worden.

Reageer op dit artikel