nieuws

Voorschriften in Arbocatalogi moeten vooral begrijpelijk zijn

bouwbreed

Was 2006 een tamelijk rustig jaar voor de arbeidsomstandigheden, het jaar 2007 zal roerig worden. Werkgevers- en werknemersorganisaties staan voor de taak om de nieuwe Arbowet te vertalen in zo praktisch mogelijke arbocatalogi. Daarbij is er het probleem van de toenemende vergrijzing. Cees van Vliet werpt een blik vooruit.

Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten. Bij de arbeidsomstandigheden is echter nooit duidelijk wanneer het oogsten kan beginnen. Het blijft altijd nodig om te zaaien. Want niet investeren in de gezondheid en veiligheid van mensen kan niet anders dan resulteren in een hoger percentage ongevallen en verzuim.

Lawaaicampagne

Het jaar 2006 is hierop geen uitzondering gebleken. Voor mij was het vooral het jaar van de tegenvallende resultaten van het jaar ervoor. In 2005 is de bouwnijverheid onveiliger en ongezonder geworden. Het aantal dodelijke ongevallen steeg. Ook was na een jarenlange daling van de gezondheidsklachten op een groot aantal aspecten sprake van een stijging. Ik hoop van harte dat de cijfers van 2006 ons beter doen stemmen.
Aan de initiatieven in de branche ligt het niet. Zo loopt nog steeds de lawaaicampagne gericht op jongeren en is er een voorziening tegen werkdruk voor UTA-personeel. Daarbij zijn de loopbaanprojecten in volle gang en vinden in het kader van het Arboconvenant voor de sector Afbouw en Onderhoud (Samen Beter) tot de sluiting op 1 april nog een groot aantal activiteiten plaats.

Kritisch

Zaaien en oogsten; initiatieven als deze zijn hard nodig. Je moet ze bovendien altijd kritisch blijven bekijken. Neem de toenemende vergrijzing in de bouw.
In mijn optiek wordt nog te weinig gedaan om het probleem van het hogere aantal ouderen op de bouwplaats een stap voor te zijn. Natuurlijk beschikt een werkgever met zijn oudere werknemers over veel kennis en ervaring. Maar van ouderen is ook bekend dat ze langduriger verzuimen. Gaat de werkgever hier aan voorbij, dan is het wachten op problemen.
Het evenwicht tussen enerzijds de hoeveelheid werk en anderzijds het aantal beschikbare mensen om het werk te maken, is toch al een probleem. De komende jaren zal de strijd om goede mensen alleen maar verder toenemen.
Volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) moeten in de bouwnijverheid in de jaren 2007 en 2008 maar liefst 30.000 extra arbeidsplaatsen worden vervuld. De sleutel ligt volgens het EIB bij het vasthouden van de eigen mensen. Dit is een standpunt waar iedereen het mee eens zal zijn. De huidige inspanningen op dit terrein hebben tot nu toe nog niet gewenste effect gehad. Er zal dus meer moeten gebeuren. Overigens heeft de uitstroom niet alleen met de toenemende vergrijzing te maken.
Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de vakcentrale FNV blijkt dat werknemers in de bouw weinig binding hebben met de sector. Volgens FNV Bouw zal de bouw daarom hard moeten werken aan het imago om andere groepen dan de traditionele te interesseren voor een baan in de bouw, zoals vrouwen.
Ook zijn er volgens bondsbestuurder Charles Verhoef nog voldoende werkloze bouwvakkers die niet aan de bak komen, vooral ouderen boven de 45. Het is mijn stellige overtuiging dat je mensen langer vasthoudt door het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Hierdoor wordt het werk beter behapbaar voor de mensen die het bedrijf anders wel eens de rug zouden kunnen toekeren. Werkgevers kunnen hun werknemers de mogelijkheid geven om minder uren te maken, of hun werkinhoud aanpassen.
Overbelasting kan tevens worden voorkomen door op grotere schaal hulpmiddelen in te zetten. Nog te vaak moeten de mensen handmatig zware materialen transporteren. Bijvoorbeeld in de sector afbouw en onderhoud blijken veel werknemers nog genoodzaakt om de materialen met de hand te vervoeren. Het maken van afspraken op deze en andere gebieden zal in 2007 veel aandacht krijgen in het kader van de arbocatalogi. Het komende jaar zullen werkgevers- en werknemersorganisaties deze gezamenlijk opstellen. De catalogi geven invulling aan de doelen die de overheid in de nieuwe Arbowet stelt. Naast de opgave om de arbocatalogi zo volledig en gunstig mogelijk te maken, is het een belangrijk streven om ze vooral praktisch te houden. De voorschriften in de arbocatalogi dienen vooral haalbaar en begrijpelijk te zijn. Dat zal de drempel verlagen om ermee aan de slag te gaan.

Architecten

Overigens heb ik al eerder gepleit voor een arbocatalogus voor de bouwplaats; één die uitstijgt uit boven alle afzonderlijke. Zo’n overkoepelende arbocatalogus zal helpen het hoofd te bieden aan de steeds grotere verscheidenheid van werknemers. Een arbocatalogus die geldt voor alle aanwezigen op de bouwplaats zorgt voor uniformiteit, schept duidelijkheid en maakt de gezondheid en veiligheid een zaak van iedereen. Deze uniformiteit zal steeds belangrijker worden, zeker gezien het feit dat de overheid begin dit jaar de deur voor werknemers uit de voormalige Oostbloklanden verder heeft open gezet. Als het gaat om gezond en veilig werken zijn ook de randvoorwaarden van belang. Het is al vaker gezegd: architecten en opdrachtgevers moeten zich meer met de arbeidsomstandigheden bezighouden. De arbeidsinspectie zal daarom ook het aankomende jaar deze partijen nauwlettend in het oog moeten houden, misschien wel stringenter dan voorheen. Het belang van controle op het naleven van de arboregels heb ik altijd hoog in het vaandel gehad.
Als de nieuwe Arbowet met het verschijnen van de eerste arbocatalogi daadwerkelijk van kracht wordt, zal het belang van deze inspecties alleen maar toenemen.
Cees van Vliet
Algemeen directeur Arbouw
Amsterdam
www.arbouw.nl

Reageer op dit artikel