nieuws

Nieuwe Arbowet bespaart miljoenen euro’s

bouwbreed

In het nieuwe jaar zijn allerlei nieuwe regels van kracht geworden. Per 1 januari is bijvoorbeeld de omstreden wet inburgering ingegaan waardoor een verplicht examen geldt voor alle vreemdelingen buiten de Europese Unie. Daarnaast is het verplicht voor werkgevers om mee te betalen aan kinderopvang. Voor het mkb gaat een belastingvoordeel van 10 procent gelden.

Starters op de woningmarkt kunnen sneller profiteren van de koopsubsidie omdat de inkomensgrens op 37.000 euro komt te liggen waarbij het huis niet duurder mag zijn dan 170.000 euro. Het ministerie van Sociale Zaken zette diverse belangrijke wijzigingen op een rij.

Koopkracht

In totaal is er in 2007 500 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de koopkracht van burgers. Wat mensen daar precies van merken, hangt af van hun individuele situatie. Over de gehele linie gaan huishoudens er tussen de ¾ en 1 ½ procent in koopkracht op vooruit. Extra aandacht gaat uit naar gezinnen met kinderen. Zo stijgt de kinderbijslag met gemiddeld 35 euro per kind per jaar. Ouders profiteren ook van een lagere ouderbijdrage voor de kinderopvang. De koopkracht van ouderen wordt ondersteund door AOW’ers een extra tegemoetkoming te geven van 48 euro per jaar. Dat geldt ook voor mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Loonstrookjes

Het loonstrookje ziet er over het algemeen gunstig uit. Het bedrag onder aan de streep neemt gemiddeld toe met 20 tot 40 euro (zonder loonstijging), als gevolg van een aantal maatregelen. Zo daalt het belastingtarief voor de eerste schijf met 0,5 procent en de tweede met 0,05 procent. Ook de verlaging van de werknemerspremie voor de werkloosheidsverzekering met 1,35 procent naar 3,85 procent kan een gunstig effect hebben op het salaris. Voor een modaal gezin levert dit een voordeel op van 200 euro per jaar. De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 21 euro. De arbeidskorting gaat met 20 euro omhoog en ook de aanvullende combinatiekorting stijgt met 80 euro.

Bijstand, WW en WIA

Burgers die een beroep doen op een bijstands- of werkloosheidsuitkering hoeven vanaf 2007 hun gegevens maar één keer aan te leveren. Dat is in de wet geregeld. Per klant komt er één elektronisch dossier dat de instanties die betrokken zijn bij het verstrekken van uitkeringen (CWI, UWV en gemeenten) kunnen raadplegen. Dat levert bijvoorbeeld iemand die voor het eerst een aanvraag indient, ongeveer twee uur tijdwinst op.
Het UWV krijgt in 2007 14,3 miljoen euro extra voor re-integratiecoaches WW. Deze coaches kunnen mensen met een WW-uitkering persoonlijk begeleiden naar een nieuwe baan. De ervaringen met de re-integratiecoaches zijn positief en de klanten zijn tevreden. Met de 14,3 miljoen euro extra wordt bijgedragen aan de bekostiging van in totaal 625 re-integratiecoaches WW die 75.000 mensen intensief kunnen begeleiden.
Mensen die volgens de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen vanaf 1 januari 2007 een hogere uitkering. De uitkering gaat van 70 naar 75 procent van het laatst verdiende loon. Degenen die al in 2006 al een uitkering hadden krijgen de verhoging met terugwerkende kracht.
Gedeeltelijk arbeidsgeschikten die een eigen bedrijf willen beginnen, krijgen een extra fiscale stimulans. Zij krijgen een aftrekpost van 12.000 euro in het eerste jaar, 8.000 euro in het tweede jaar en 4.000 euro in het derde jaar. Voorwaarde is dat zij minstens 800 uur per jaar werken; dat is minder dan de standaardeis van 1225 uur.

Dienstverlening aan huis

Door de nieuwe ‘regeling dienstverlening aan huis’ worden particulieren die maximaal drie dagen in de week een hulp in en rondom het huis nemen vrijgesteld van het afdragen van premies en loonbelasting.

Kinderopvang

Door 125 miljoen euro extra uit te trekken voor kinderopvang wil het kabinet de kinderopvang beter betaalbaar maken. De extra investering leidt tot een flinke kostenbesparing bij tachtig procent van de gezinnen die gebruikmaken van de kinderopvang. Vooral de midden- en hogere inkomens gaan erop vooruit.
De inkomensgrens waarop de overheid bijdraagt in de kosten voor het eerste kind, wordt verhoogd van 96.000 naar 130.000 euro. Werkgevers worden verplicht bij te dragen in de kosten van kinderopvang. Die bijdrage wordt geïnd via een verhoging van het werkgeversdeel van de WW-premie. Voor ouders betekent dit dat het in 2007 allemaal een stuk simpeler wordt: ze hebben voor de bijdrage in de kosten van kinderopvang alleen nog maar te maken met de Belastingdienst.

Levensloopregeling

In 2007 krijgen deelnemers aan de levensloopregeling een hogere korting op de inkomstenbelasting als zij hun verlof opnemen. Dit bedrag was per deelgenomen jaar 185 euro en wordt 188 euro. Ouders die gebruikmaken van de levensloopregeling en onbetaald ouderschapsverlof opnemen, krijgen in 2007 ook een hoger fiscaal voordeel. Dit was in 2006 636 euro per maand bij voltijd ouderschapsverlof en dat wordt in 2007 650 euro.
De fiscale tegemoetkoming bij ouderschapsverlof kent een maximum van drie maanden per kind. Beide ouders kunnen hier gebruik van maken.

Arbeidsomstandigheden

Met het in werking treden van de nieuwe Arbowet schrijft de overheid niet meer tot in detail voor op welke manier ondernemingen hun werknemers veilig en gezond moeten laten werken. De overheid regelt wèl wat het minimale beschermingsniveau moet zijn, maar hoe werkgevers en werknemers dat bereiken mogen zij samen bepalen.
Vakbonden en werkgeversorganisaties leggen de afspraken die zij in de verschillende sectoren maken, vast in zogenoemde arbocatalogi. Daarin kunnen bedrijven vervolgens opzoeken op welke manieren en met welke middelen zij hun werknemers voldoende kunnen beschermen. Doordat de nieuwe Arbowet veel minder regels voorschrijft, besparen werkgevers in totaal 99 miljoen euro.
Met de nieuwe Arbeidstijdenwet die ingaat vanaf 1 april 2007 krijgen werkgevers en werknemers meer ruimte om samen afspraken te maken over werktijden. Er gaan minder regels gelden voor het maximaal aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid. Aparte regels worden afgeschaft en pauzes worden een zaak van de werkgever en de werknemer.

Pensioenen

Werknemers en gepensioneerden krijgen meer zekerheid dat hun pensioenfonds solide genoeg is om de pensioenen uit te betalen. Hiervoor worden strengere eisen gesteld aan het eigen vermogen van de pensioenfondsen. Het toezicht op de pensioenfondsen wordt volgend jaar versterkt, onder meer door een nieuw financieel toetsingskader. De nieuwe Pensioenwet verplicht de pensioenfondsen vanaf 2007 meer en duidelijkere informatie te geven aan werknemers en gepensioneerden. Ook de medezeggenschap van deelnemers aan pensioenregelingen is wettelijk geregeld.

Leren & werken

Het kabinet stelt in 2007 115 miljoen euro beschikbaar voor projecten die leren en werken combineren. Met dat geld kan onder andere de samenwerking tussen scholen, gemeenten, kenniscentra, werkgevers en werknemers op regionaal niveau worden verbeterd. Zo komen er onder andere extra leer-werktrajecten voor volwassenen met te weinig opleiding en worden leer-werktrajecten voor jongeren opgezet en komt er een fonds dat de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven gaat stimuleren.
Werknemers die een procedure volgen waarbij zij hun elders verworven competenties (EVC) omzetten in een diploma, komen onder voorwaarden in aanmerking voor een belastingvoordeel. Werkgevers die een dergelijke EVC-procedure voor hun werknemers betalen, krijgen een belastingvoordeel van 300 euro.

Reageer op dit artikel