nieuws

Nederland niet voorop bij verwerking slib

bouwbreed Premium

Nederland is geen ‘gidsland’ op het gebied van slibverwerking. Dat antwoordt staatssecretaris Schultz op Kamervragen van Tweede Kamerlid Krähe over het storten van bagger.

De bewindsvrouw ontkent met dit antwoord dat in Nederland kansen liggen om door samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven tot een innovatief en schoon alternatief voor het storten van slib te komen. De mogelijkheid dat sommige in Nederland ontwikkelde methoden voor slibverwerking onder bepaalde omstandigheden in het buitenland kosteneffectief zijn, sluit zij niet uit, maar het aantal door de markt ontwikkelde, betaalbare alternatieven voor het storten noemt zij gering. Dit ondanks pogingen van de overheid om de ontwikkeling van die alternatieven te stimuleren.
Er zijn wel technische mogelijkheden om bagger op alternatieve wijze te verwerken. Daarbij is onderscheid nodig tussen direct hergebruik en verwerken van verontreinigd slib tot een bouwstof die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit. Het zonder meer toepassen van baggerslib is maar beperkt mogelijk, gezien de verontreinigingen die er doorgaans in zitten. Wel is Rijkswaterstaat – samen met de markt – bezig met experimenten met direct gebruik van verontreinigd slib in dijken, wegen en terpen.

Afname

Ongeacht de uitkomsten van de experimenten verwacht Schultz niet dat directe toepassing van verontreinigd slib als bouwstof op termijn de oplossing kan zijn voor de slibproblematiek. Directe toepassing kan misschien wel bijdragen aan het afremmen van de toename van de baggerspeciedepots. Voor verwerking van vervuilde baggerspecie tot bouwgrondstof zijn een aantal technische methoden beschikbaar, waaronder zandscheiding, koude immobilisatie en thermische immobilisatie. Maar deze zijn in algemene zin niet zo economisch rendabel uit te voeren dat ze een kosteneffectief alternatief vormen voor het bergen in depots.
De grote hoeveelheden baggerspecie die de komende jaren vrijkomen, maakt voorlopig extra depotruimte wel nodig. Nieuw onderzoek naar alternatieve verwerkingsmethoden noemt zij niet zinvol. De afspraken die zijn gemaakt over efficiënt gebruik van baggerdepots, vormen volgens Schultz de beste aanpak gezien de hoge kosten rond de grootschalige verwerking en het teleurstellend aantal initiatieven voor alternatieve verwerking uit de markt.
Een stortverbod voor klasse 4 slib en nog zwaarder verontreinigd draagt niet bij aan versnellen van het proces van innovatie van alternatieve verwerkingsmethoden.

Reageer op dit artikel