nieuws

Leidraad aanbesteden in de bouw

bouwbreed

Het gezamenlijke congres van de Regieraad Bouw en PSIBouw plaats is volgens Chris Jansen een mooie gelegenheid voor de organisatoren om de binnen- en buitenwacht te informeren over projecten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het veranderingsproces in de bouw.

Het gezamenlijke congres van de Regieraad Bouw en PSIBouw plaats is volgens Chris Jansen een mooie gelegenheid voor de organisatoren om de binnen- en buitenwacht te informeren over projecten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het veranderingsproces in de bouw.
Sommige van die projecten staan in het teken van de verdergaande professionalisering van het aanbestedingsbeleid. Wat is dat eigenlijk, ‘professioneel aanbestedingsbeleid’? Het houdt in dat een aanbesteder tijdens een aanbestedingsproces volgens een goed doordacht plan een aantal met elkaar verband houdende rationele beslissingen neemt. Beslissingen die waarborgen dat alle bij de aanbesteding van bouwprojecten betrokken belangen optimaal worden gediend: de realisatie van kwalitatief hoogwaardige bouwprojecten met een optimale levensduur; een gezonde bouwsector; bevordering van marktwerking, innovatie en kostenefficiënte.
Doen aanbesteders het op dit moment dan niet goed? Niet allemaal. In het ergste geval komt de irrationaliteit van bepaalde beslissingen pas aan het licht wanneer het bouwproject al in uitvoering is. De zaken staan er niet veel beter voor wanneer een aanbesteder probeert de gevolgen van een minder gelukkige voorbereiding ‘bij te sturen’ terwijl de aanbestedingsprocedure inmiddels al in gang is gezet. Aanbestedingsrechtelijk loopt hij dan immers het risico te worden afgerekend op het verstoren van het ‘level playing field’. Maar een aanbesteder die (daarom) besluit maar niet ‘bij te sturen’, loopt weer het risico dat een of meer van de andere hierboven genoemde belangen tekort worden gedaan.
Dus het ligt aan het aanbestedingsrecht? Nee, eigenlijk niet. Het aanbestedingsrecht prikkelt aanbesteders juist tot eerder en beter vooruitdenken over de beslissingen die tijdens een aanbesteding moeten worden genomen. Als er al iets op het aanbestedingsrecht valt aan te merken dan is het dat het - behalve dat beslissingen geen afbreuk mogen doen aan het belang van faire mededinging - aanbesteders geen duidelijk inzicht geeft in wat nu eigenlijk ‘professioneel aanbesteden’ is. De ontwikkeling van een ‘Leidraad aanbesteden’ is een van de projecten waarmee wordt geprobeerd in die leemte te voorzien.
Het project wordt aangestuurd door een paritair samengestelde commissie onder voorzitterschap van prof.mr. M. Scheltema, lid van de Regie­raad Bouw. Feitelijk bezien is het project een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de Regieraad Bouw, PSIBouw, het ministerie van Economische Zaken en andere organisaties, zoals TenderNed en de Stichting CROW.
Het is de bedoeling dat de leidraad in de praktijk gaat fungeren als een niet-bindende aanvulling op de Aanbestedingswet en bijbehorende regelgeving. De verwachting is dat de leidraad zelf hoofdzakelijk verklarende teksten zal bevatten die aanbesteders tijdens aanbestedingsprocessen kunnen ondersteunen bij het nemen van verstandige en onderling consistente aanbestedingsbeslissingen. Dat zal verder worden gefaciliteerd door gebruikers in de leidraad te verwijzen naar in dat kader concreet toepasbare instrumenten. Naar verwachting zal de leidraad vóór het einde van 2007 zijn voltooid.
Meer weten over de Leidraad aanbesteden? Loop dan donderdag eens binnen tijdens de Innovatiemarkt van het congres ‘Metamorfose van de Bouw’.
Prof.mr. Chris Jansen
Hoogleraar privaatrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
Vicevoorzitter Commissie Leidraad Aanbesteden

Reageer op dit artikel