nieuws

Procedures rondom komst Europol verlopen onbevredigend

bouwbreed Premium

Den Haag positioneert zich graag als internationale stad van recht en bestuur. Daarvoor is actieve citymarketing nodig. Onlangs werd door VVD-wethouder Frits Huffnagel een speciaal nieuw logo onthuld. Weliswaar was de lancering enigszins omstreden, het uiteindelijke doel zeker niet. Den Haag heeft immer grote economische belangen bij het aantrekken en behouden van deze hoogwaardige werkgelegenheid en heeft daarom voor de ontwikkeling van een internationale zone zo’n slordige 250 miljoen euro gereserveerd.

Den Haag positioneert zich graag als internationale stad van recht en bestuur. Daarvoor is actieve citymarketing nodig. Onlangs werd door VVD-wethouder Frits Huffnagel een speciaal nieuw logo onthuld. Weliswaar was de lancering enigszins omstreden, het uiteindelijke doel zeker niet. Den Haag heeft immer grote economische belangen bij het aantrekken en behouden van deze hoogwaardige werkgelegenheid en heeft daarom voor de ontwikkeling van een internationale zone zo’n slordige 250 miljoen euro gereserveerd.
Ook is vooral op instigatie van de gemeente de West Holland Foreign Investment Agency (WFIA) actief om internationale bedrijven en organisaties naar de Haagse regio te lokken.
Toch is niet iedereen enthousiast over de stedenbouwkundige consequenties en de daarbij gevolgde procedures van het gemeentebeleid, zeker niet bij en rond het gebied van The Hague World Forum.

Bestemmingsplan

In Cobouw van 6 november 2006 (nummer 206) stond een bericht over de perikelen rond de nieuwbouw van Europol in Den Haag. Omwonenden uit het Statenkwartier, maar ook uit Zorgvliet en andere omliggende wijken maken zich terecht zorgen over de gevolgen van de komst van een internationale organisatie in het gebied dat wordt aangeduid als The Hague World Forum. De verwachte verkeer- en parkeerhinder, maar vooral de stedenbouwkundige dominantie van het Europol-gebouw in een historisch gebied zijn zorgpunten.
Ook de veiligheid – of beter gezegd de beveiliging van dit gebied – is nog een onduidelijk punt. Omdat er opmerkelijk genoeg geen bestemmingsplan bestaat voor dit centraal en strategisch gelegen gebied, waar onder andere het Congrescentrum (van architect Oud), het gemeentemuseum (van Berlage), het Joegoslavië Tribunaal en de internationale organisatie die toeziet op het verbod op chemische en biologische wapens, OPCW, zijn gevestigd, hebben zowel de gemeenteraad als de omwonenden het nakijken.
De verantwoordelijke wethouder, Marnix Norder (PvdA) zegt doodleuk dat een bestemmingsplanprocedure te lang duurt, maar belooft dat de bouwplanprocedure uiterst zorgvuldig zal worden uitgevoerd. In dat stadium kan iedereen die zich daartoe geroepen voelt bezwaren aantekenen. Maar iedereen voelt nu al aan, dat de verplaatsing van Europol – met 320.000 vierkante meter vloeroppervlak en zo’n 700 werknemers – voor de gemeente dermate prestigieus is, dat van afstel geen sprake kan zijn. Immers, Den Haag wil uiteindelijk “een speerpunt van regionaal en nationaal beleid, uitmondend in een coherent programma van structurele investeringen die een helder doel dienen: Den Haag, de zuidvleugel en dus Nederland uitbouwen tot internationaal vermaard kennisknooppunt waar recht, vrede en veiligheid als begrippen worden ontwikkeld, van instrumenten worden voorzien en in de praktijk worden gebracht” zijn. En daarvoor dreigen het zo heterogene en kwetsbare gebied tussen de Johan de Wittlaan, Eisenhowerlaan en Stadhouderslaan en de planologische procedures de dupe te worden. Het is trouwens opmerkelijk dat het gemeentebestuur met het argument van trage procedures wegkomt. Immers, op basis van de Wet ruimtelijke ordening behoort een gemeente actuele en vastgestelde bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied te hebben.

Aanloop

De discussies over heroverweging van de gekozen locatie en van het winnende ontwerp voor het nieuwe Europol-gebouw gaan overigens gewoon door. Ze zijn niet zozeer gericht tegen de Europol-organisatie, want die heeft er – samen met een selectiecommissie onder voorzitterschap van rijksbouwmeester Jo Coenen – voor gezorgd dat op een transparante manier werd gecommuniceerd over het ontwerpproces, maar veel meer tegen de gemeente.
In de selectiecommissie zaten overigens ook vertegenwoordigers van de gemeente, maar ook de Rijksgebouwendienst, Justitie, Europol en het Statenkwartier werkten daarin samen. Per fase zijn bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden, kortom een mooie aanloop tot een normale planologische procedure zou je denken.
Uiteindelijk is mede op basis van ontwerp en ruimtelijke plannen gekozen voor de locatie aan de Eisenhowerlaan op de plek van de nu afgebroken Statenhal en uit zeven voorstellen voor Ankerplaats Europol, een ontwerp van Quist Wintermans Architecten. Het wijkoverleg Zorgvliet heeft zich in die fase afgevraagd waarom Europol eigenlijk zo’n centrale locatie nodig had, gelet op de kernactiviteiten, ook al vanwege de te verwachten mobiliteits- en parkeerproblemen, maar heeft verder geen bezwaar gemaakt tegen de uiteindelijke nieuwbouwoplossingen.
Andere wijken, zoals het Statenkwartier, kwamen – zij het in laat stadium – met een voorstel om de locatie binnen het World Forumgebied te verplaatsen, maar ook dat had – afgezien van het hoge not-in-my-backyard-gehalte – geen kans van slagen.

Moed

Het is verontrustend dat de inrichting en ontwikkeling van een zo kenmerkend en belangrijk gebied in de residentie uiteindelijk op zo’n onbevredigende manier dreigt te worden gerealiseerd. Juist hier zouden bestaande procedures en overlegsituaties kunnen zorgen voor maatschappelijk commitment en een versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Gelukkig is het daarvoor nog niet te laat, maar dat betekent wel dat de gemeente de moed zal moeten hebben om de nodige vertraging in het voorbereidingsproces voor lief te nemen. En genoegen te nemen met een nog ongewisse uitkomst van het overleg- en inspraakproces.
Drs. Robbert Coops
Voorzitter wijkoverleg Zorg-
vliet, Den Haag
robbert.Coops@hvrgroep.nl

Reageer op dit artikel