nieuws

Nijmegen helpt bij ondergrondse energieopslag

bouwbreed Premium

De gemeente Nijmegen reikt de helpende hand aan iedereen die gebruik wil gaan maken van ondergrondse energieopslag. Op basis van bodemkundige en hydrologische gegevens is voor hen een zogeheten Kansenkaart gemaakt. Daarmee kan eenvoudig worden bepaald of het interessant is van deze mogelijkheid tot energiebesparing gebruik te maken.

Vrijwel heel Nijmegen blijkt er geschikt voor, maar de omstandigheden verschillen sterk per locatie. Dat heeft gevolgen voor de praktische haalbaarheid, de gewenste uitvoering van het systeem en de kosten die ermee zijn gemoeid, weet gemeentelijk woordvoerder André Schoots. Hoe het zit, maakt de kaart, die vanaf vandaag is te raadplegen via de internetsite van de gemeente, direct duidelijk.
Grondwater kan diep zitten of ondiep, met één of meer watervoerende lagen, dikker of dunner. Ook de kwaliteit en samenstelling van het water zijn van belang. Het rondpompen van grondwater in een open systeem mag bijvoorbeeld niet leiden tot de verspreiding van bodemverontreiniging.

Regenwater

Ook natuurlijke verontreiniging door ijzerverbindingen stelt speciale eisen: een open circulatiesysteem kan erdoor vastlopen. Rond de zogeheten redox-grens is dat steevast het geval. Het is een grens die in het grootste deel van Nijmegen aanwezig is. Hij ontstaat doordat zich twee lagen water boven elkaar bevinden met een verschillende samenstelling: de bovenste is zuurstof- en/of nitraathoudend en bestaat uit regenwater dat nog maar kort geleden vanaf het maaiveld naar beneden is gezakt. Daaronder ligt de oudere ijzerhoudende laag. Waar deze twee lagen zich mengen, ontstaat ijzerneerslag. Daarmee raken de filters verstopt.
De redox-grens moet worden gemeden en dat kan door er met de aan- en afvoerpunten ruim boven of onder te gaan zitten, of voor een gesloten circulatiesysteem te kiezen. Vooral op de zandgronden kan het regenwater snel ver naar beneden zakken. Zeker op de in Nijmegen aanwezige hoger gelegen stuwwallen. Verontreinigingen zullen volgens de gemeente eerder leiden tot aanpassingen aan het ontwerp van de installatie dan dat deze hierdoor onmogelijk wordt. Dat van een project moet worden afgezien, zou slechts aan de orde zijn in enkele gevallen van ernstige verontreiniging.
De meeste beperkingen gelden doordat gebieden een beschermde status hebben voor de drinkwaterwinning. De regels laten daar het boren in de grond voor energieopslag niet toe, met uitzondering van het waterwingebied in de binnenstad, rond het pompstation Nieuwe Marktstraat. Dit valt in de categorie stedelijke winningen, waaromheen zoveel activiteiten plaatsvinden dat de elders gebruikelijke beschermingseisen gelden als onuitvoerbaar.

Besparing

Energieopslag moet het snel gaan maken in Nijmegen. Het warmteoverschot uit de zomer wordt daarbij in de winter aangewend, waarna het koude water in de zomer van pas komt als bron voor koeling van gebouwen. De toegevoegde waarde is een energiebesparing voor verwarmen tot 30 procent en voor koelen tot 80 procent. Een nuttige bijdrage voor het bereiken van een lagere energie prestatienorm, meent de gemeente.
Een grotere schaal maakt de toepassing eerder rendabel: bij woningen taxeert Nijmegen het omslagpunt op 50 tot 100 stuks, voor utiliteitsbouw op 2000 tot 5000 vierkante meter bvo en voor glastuinbouw op 1 hectare teeltoppervlak. Boren naar de aardwarmte in diepere lagen, de geothermie, ziet de gemeente als een kans voor de verdere toekomst.

Reageer op dit artikel