nieuws

Europese sociale zekerheid vergroot arbeidsmobiliteit

bouwbreed Premium

Invoering van sociale zekerheidssystemen die Europese arbeidsmobiliteit vergroten en tegelijkertijd voorzien in een voldoende bijkomend inkomen, dat is nodig om de mobiliteit van werknemers te vergroten.

SDLq Er is sprake van een paradox. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je vrij te bewegen binnen de Europese Unie, werk is mobiel geworden, er zijn volop vacatures en evenzoveel werklozen in de lidstaten. Toch blijft het aantal werknemers dat binnen Europa werk zoekt, gering”, zei Europees Commissaris Vladim í r Š pidla tijdens een seminar over arbeidsmobiliteit in de EU en China.
Volgens hem komt dit door een combinatie van oorzaken zoals nog steeds bestaande wettelijke, administratieve en sociaal culturele obstakels. Daarnaast speelt het probleem dat de spelers op de arbeidsmarkt er kennelijk niet in slagen werknemers ervan te overtuigen dat het goed is voor hun cv om in een ander land gewerkt te hebben en in een andere werkomgeving.
Een mogelijke oplossing ziet hij in de zogenoemde flexicurity. “Dat is een manier om te verzekeren dat werknemers de voordelen hebben van flexibiliteit terwijl ze tegelijkertijd kunnen rekenen op het noodzakelijke sociale vangnet”, a ldus Š pidla.

Flexibel

Hij ziet daarbij hoofdzakelijk vier belangrijke elementen. De eerste is dat contracten zodanig moeten zijn dat een voldoende flexibele organisatie van het werk mogelijk is terwijl tegelijkertijd segmentatie van de arbeidsmarkt mogelijk is en zwartwerk wordt tegengegaan.
In de tweede plaats moet het arbeidsmarktbeleid bevorderen dat mensen zich snel kunnen aanpassen aan snelle veranderingen en aan periodes van werkloosheid en verandering van baan. Dit kan door koppeling aan het derde punt, een leven lang leren gericht op de steeds snellere veranderingen op arbeidsmarkt en in werksituaties.
Als laatste punt ziet Š pidla de noodzaak om sociale zekerheidsstelsels in Europa zo in te richten dat werknemers bereid zijn mobieler te worden met de zekerheid dat zij in slechtere tijden kunnen rekenen op voldoende inkomen.
Volgens de Euro-commissaris is dit allemaal nodig om de mobiliteit van werknemers binnen de EU te vergroten. “Dat is geen doel op zich maar het kan ons helpen meer en betere banen te cre ë ren, de productiviteit te verhogen en de sociale cohesie te versterken.”

Voordeel

Bedrijven hebben daarbij het voordeel dat zij gemakkelijker nieuwe uitdagingen kunnen aangaan doordat andere kennis en mogelijkheden beschikbaar komt op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen zij profiteren van een flexibeler en effic iëntere arbeidsmarkt.
Ook de uitbreiding van de EU naar 27 landen per 1 januari 2007 maakt arbeidsmobiliteit noodzakelijk.

Reageer op dit artikel