nieuws

Bouw profiteert van opleving economie

bouwbreed Premium

De bouwsector is duidelijk opgeveerd en profiteert ook de komende tijd van de opleving van de economie. Dit blijkt uit de jongste Cijfers & Trends van de Rabobank.

De woningbouw is de trekker van de groei in bouwvolume. Het aantal gereedgekomen woningen groeit aanmerkelijk. In de eerste helft van 2006 lag dit ruim 10 procent boven het niveau van een 2005. De Rabobank verwacht op basis hiervan dit jaar zo’n 75.000 opgeleverde woningen. Het jaar 2007 zal een aanhoudend opgaande lijn te zien geven.
De woningbehoefte is nog steeds hoog en zal dat de komende jaren blijven. De bank ziet een sleutelrol weggelegd voor woningcorporaties. Die zijn ook in belangrijke mate verantwoordelijk voor herstructurering van binnensteden.
In de utiliteitsbouw verwacht de Rabobank een lichte stabiele groei. Juist deze sector is uiterst conjunctuurgevoelig. Nu de economie aantrekt, ziet de bank ook de investeringsbereidheid in het midden- en kleinbedrijf weer toenemen. Dat vertaalt zich nog niet direct in investeringen in gebouwen, maar de daling van de productie is in elk geval tot staan gebracht.
Dit jaar zal de productie weer iets stijgen. Dat is vooral te danken aan de publieke sector. De kantorenmarkt kampt nog met grote overcapaciteit als nasleep van de overinvesteringen rond de eeuwwisseling en de stagnerende vraag daarna. Wel ligt de vraag naar kantoren weer iets hoger dan voorgaande jaren.

Gepasseerd

In de grond-, water- en wegenbouw is het dieptepunt gepasseerd. In 2006 zal er sprake zijn van een lichte opgaande lijn met een groei van 1,5 tot 2 procent.
Tegenover de daling van het bouwvolume uit grote infrastructurele projecten staat een groei aan opdrachten uit onderhouds- en herstelwerkzaamheden. De rijksoverheid heeft hier ook extra geld voor beschikbaar gesteld.
In de private utiliteitssector zal de nieuwbouwproductie voorlopig hooguit stabiliseren, zodat uit dit segment geen omzetimpulsen voor de gww-sector zijn te verwachten. Wel zal worden geprofiteerd van de aanhoudende vraag naar woonruimte.
Ondanks de moeizame economie is het aantal bedrijven van 2004 op 2005 verder gestegen naar bijna 80.000. Het arbeidsvolume is licht gedaald. Alleen het kleinbedrijf had meer mensen nodig, in het midden- en grootbedrijf daalde het arbeidsvolume.
De brutowinst is in 2005 iets gedaald ten opzichte van 2004. In navolging van het arbeidsvolume is ook de loonsom iets gedaald. Opmerkelijk is hier dat dit ook geldt voor het kleinbedrijf waar het arbeidsvolume juist toenam. Het resultaat voor belasting als percentage van de omzet nam toe van 6,3 naar 6,9 in 2005. Deze stijging deed zich in alle grootteklassen voor.

Reageer op dit artikel