nieuws

Bouw in spagaat op arbeidsmarkt

bouwbreed

Wel of geen Polen, Tsjechen, Roemenen en Bulgaren in de bouw, dat is nog steeds de grote vraag. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, zitten tegenstanders in een spagaat. Maar ook voorstanders moeten verder kijken dan de korte termijn.

beschouwing
De aantrekkende conjunctuur zorgt nu al voor toenemende problemen op de arbeidsmarkt. Het aantal niet vervulde vacatures in de bouw neemt toe, terwijl aan de aanbodkant de instroom onvoldoende is. En dat terwijl in de sector de arbeidsvoorwaarden lang niet slecht zijn.
De bouw moet dus, of ze dat nu wil of niet, gebruikmaken van buitenlandse werkkrachten in tijden van hoogconjunctuur. Dat is op zich niets nieuws, dat gebeurde vroeger ook al. Vooral Portugezen werden veelvuldig ingezet, recentelijk nog bij de bouw van de Westerscheldetunnel en de tunnel onder het Groene Hart.
De discussie rond dit thema veranderde bij de toetreding van een aantal voormalige Oostbloklanden tot de Europese Unie. Gevreesd werd dat een massale instroom van werknemers uit die landen zou leiden tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden en daardoor tot sociale dumping.
De verschillende Europese landen hebben hier verschillend op gereageerd. In een land als Engeland heeft men geen beperkingen opgelegd aan de binnenkomst van werknemers uit de nieuwe lidstaten. Daar gingen de autoriteiten ervan uit dat de toestroom beperkt zou zijn. Dat viel echter behoorlijk tegen, hoogstwaarschijnlijk doordat Engelse werkgevers liever een hardwerkende Pool wilden hebben dan een luie Engelsman.
In Nederland is gekozen voor een quotum-systeem en uitbetaling van cao-lonen aan buitenlandse werknemers. Dat laatste sprak de vakbeweging uiteraard sterk aan. Sterker nog, het was voor hen een absolute randvoorwaarde om de gevreesde sociale dumping te voorkomen.

Lange termijn

Z o bezien is er weinig aan de hand, maar op de langere termijn kan het grote consequenties hebben op de arbeidsmarkt. Nu al is de animo onder jongeren om het bouwvak te kiezen gering. Bij toenemende concurrentie van bouwvakkers uit de nieuwe lidstaten zou dat versterkt kunnen worden.
Voorspelbaar is dat bij snel groeiende economie ë n zoals de nieuwe lidstaten de welvaart eveneens sneller stijgt dan het Europese gemiddelde. De noodzaak voor werknemers uit die landen om hun heil te zoeken in het ‘rijke’ Westen neemt navenant af, waardoor hier weer tekorten op de arbeidsmarkt zullen ontstaan.
Nederland zal dus in belangrijke mate zelfvoorzienend moeten blijven op het gebied van arbeid. Daarom ook mogen de inspanningen om jongeren te motiveren voor een baan in de bouw niet verslappen. Daarvoor is de toekomstige behoefte aan gekwalificeerd personeel te groot.

Reageer op dit artikel