nieuws

Nieuwe huurbeleid nog zeer onzeker

bouwbreed Premium

Het is nog allerminst zeker of het nieuwe huurbeleid er komt. Een meerderheid in de Tweede Kamer had gisteren, voor het ter perse gaan van deze krant, tijdens het wetgevingsoverleg nog grote twijfels of de WOZ-waarde wel moet worden gekoppeld aan indeling van huurwoningen.

Daarmee komt het gehele huurbeleid, waarbij op termijn de huren van een kwart van de huurwoningen worden vrijgegeven, op losse schroeven te staan. Des te meer omdat de LPF en D66 hun steun aan de nieuwe wet modernisering huurbeleid verbinden aan de vraag of de WOZ-waarde met betrekking tot indeling van huurwoningen in de plannen worden opgenomen. Als minister Winsemius (VROM) daaraan vasthoudt zijn deze partijen – noodzakelijk voor een meerderheid – in principe niet van plan om het huurbeleid te steunen.
Winsemius hield gister echter zijn poot stijf en zei dat de WOZ-waarde essentieel is voor een goed functioneren van de huurplannen. De bepaling van de huurprijs wordt daarmee bepaald omdat er – in de kabinetsplannen – gebruik wordt gemaakt van de omgevingsfactoren van de WOZ-waarde.
De oppositie wil juist dat de indeling van huurwoningen op basis van de huidige puntentelling van het woningwaarderingsstelsel gebeurt. Ook het CDA is hier, hoewel gematigder, voorstander van. Donderdagavond praat de Tweede Kamer plenair verder over het huurbeleid.
Het CDA stelde voor dat huurders en verhuurders samen met deskundigen een overlegorgaan moeten vormen dat een nieuw huurstelsel moet ontwerpen. Het doel van het nieuwe huurstelsel is, dat er uiteindelijk genoeg betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen die hierop zijn aangewezen, herhaalde Van Bochove: “Het credo van het CDA blijft bouwen, bouwen, bouwen.”
De oppositie – met de PvdA voorop – noemde het onbegrijpelijk dat een dergelijke complexe wet er nog voor de verkiezingen moet worden doorgedrukt. Winsemius stelde gisteren voor dat hij de gehele gang van zaken wil gaan evalueren na 2008.

Reageer op dit artikel