nieuws

Milieu hoog in vaandel bij nieuwe bedrijfsterreinen

bouwbreed Premium

Voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Hessenpoort II wil de gemeente Zwolle in een verregaande vorm rekeninghouden met diverse milieuaspecten.

Dit staat in een milieukwaliteitplan. Dit betekent dat bij de planontwikkeling, realisatie, uitgifte en beheer van het bedrijventerrein rekening moet worden gehouden met milieukwaliteitseisen. De diverse milieuaspecten omvatten onder meer het gebruik van duurzame energiesystemen, als bijvoorbeeld koude- en warmteopslag.
Voorts wordt in overleg de mogelijkheid van een gezamenlijke inkoop van natuur- of groene stroom nader onderzocht. Ook dienen de bedrijven te zorgen voor een eigen infiltratievoorziening van het hemelwater, en worden bedrijven gestimuleerd om een opvangcapaciteit voor regenwater aan te leggen ten behoeve van proces- of spoelwater.
Op het bedrijventerrein wordt een berging van regenwater gerealiseerd. Er mag in verband met de infiltratie van regenwater geen bouwmaterialen worden gebruikt met milieuschadelijke uitloogbare stoffen, zoals zware metalen. De afvalstoffen van de bedrijven worden zoveel mogelijk hergebruikt of verwerkt op het Reststoffen Centrum op het bedrijventerrein Hessenpoort 1. De grond die vrijkomt bij het bouwrijp maken wordt ter plaatse benut.
Ophoogzand en secundaire grondstoffen worden zoveel mogelijk van lokale leveranciers betrokken. Daarnaast worden alleen wegen, leidingen en parkeerplaatsen indien nodig opgehoogd. Ook worden op het bedrijventerrein een ecologische verbindingszone aangelegd en komen langs de watergangen natuurvriendelijke oevers.

Reageer op dit artikel