nieuws

Gemeenten verminderen afvoer vuiluitworp

bouwbreed

Van ’t Hek Heiwerken trilt bij de Schenkkade in Den Haag met planken van 11 meter een stalen damwandkuip voor de aanleg van een bergbezinkbassin. Opdrachtgever voor het werk op het grondgebied van de gemeente Den Haag is de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeenten in de regio dragen alle bij aan het verminderen van de vuiluitworp op het oppervlaktewater.

Het bergbezinkbassin is voor de wijken Voorbrug Noord, Bovenveen en de Haagse wijken Schenk en Binkhorst. Volgens een woordvoerder van Leidschendam is de locatie bij de Schenkkade gekozen omdat daar het laagste punt in het riool is voor het verzorgingsgebied. De gemeente Den Haag bekostigt de verplaatsing van de bestaande overstortvoorziening, Leischendam-Voorburg betaalt het bergbezinkbassin.
Bij regenval komt het hemelwater in de riolen van de stedelijke omgeving terecht. Het wordt dan met het verontreinigde afvalwater afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Regent het erg hard dan kan het wateraanbod zo groot worden dat het riool het niet allemaal kan vervoeren. Om te voorkomen dat hemelwater met rioolwater op straat komt, moet het teveel aan – vuil – water op het oppervlaktewater worden geloosd.
Aanleg van een bergbezinkbassin reduceert de vuiluitworp. Een overmaat aan water in het riool wordt gebufferd in het bassin, doorgaans een grote betonnen bak. Laat het peil in het rioolstelsel het toe, dan wordt het rioolwater en het bezonken slib (dit laatste na spoelen) uit de bak teruggepompt in het riool. Bij extreme neerslag kan zelfs het bergbezinkbassin vollopen. In dat geval stort een teveel aan rioolwater alsnog over op het oppervlaktewater. Omdat een deel bezonken is, bevat dit water echter veel minder verontreinigingen.
Van ’t Hek Heiwerken voert het werk uit voor Gebr. Schouls uit Leiden. Rijk Vinke, directeur uitvoering en projectleider van dit werk, laat desgevraagd weten in Den Haag bij de Schenkkade eigenlijk aan twee opdrachten te werken: een bergbezinkbassin en vlak erbij een nieuwe kademuur met een nieuw riooloverstort. Het bestaande overstort aan de zijkant van het water wordt verplaatst naar de aan te leggen kademuur bij de kruising van de Beatrixlaan en Randstadrail met het water van de Schenkkade. De nieuwe kademuur komt 6 meter voor de huidige keerconstructie te liggen.
Het bergbezinkbassin komt volledig onder de grond. De Schenkkade is een ecologische bufferzone met een waterloop, oevers met taluds begroeid met gras, en een weg langs beide oevers. Het bergbezinkbassin komt aan de oostkant van het water in de oever en onder de weg te liggen. Die plaats is zo gekozen om de schadelijke invloed op het milieu tot een minimum te beperken. Het bassin wordt 40 meter lang en 6 meter breed. De kuip zal ten minste 4 meter worden ontgraven.
Onder bronbemaling wordt in de damwandkuip een betonnen vloer gestort. Daarop komen geprefabriceerde systeemwanden van Waco-Lingen Beton. Het bassin wordt gecompleteerd met een dak van breedplaatvloeren met een druklaag van beton. Daarop komt een laag grond van een meter.
De gevolgde bouwmethode is snel. Dat leidt tot minder hinder voor de omgeving en de weggebruikers. Schouls is vorige week met het werk begonnen, in maart volgend jaar wordt het opgeleverd.
Het bassin is in twee opzichten bijzonder, laat Vinke weten. Ten eerste is het een bassin dat is uitgevoerd voor verkeersklasse 60, omdat het hier gedeeltelijk onder de hoofdrijbaan ligt. Om de grote belastingen te kunnen opnemen wordt zwaar gedimensioneerd. De tweede reden, die Vinke eigenlijk belangrijker vindt dan de eerste, is dat het om het zestigste bergbezinkbassin gaat dat zijn bedrijf in Zuid-Holland aanlegt.

Reageer op dit artikel