nieuws

Anoniem solliciteren

bouwbreed Premium

Allochtonen, ouderen en vrouwen staan in – deze volgorde – achter in de rij als werkgevers sollicitanten uitnodigen voor een gesprek. Van een persoonlijke kennismaking is dus vaak geen sprake, want de

Allochtonen, ouderen en vrouwen staan in – deze volgorde – achter in de rij als werkgevers sollicitanten uitnodigen voor een gesprek. Van een persoonlijke kennismaking is dus vaak geen sprake, want de
kans is groot dat de keuze voor de vervulling van de vacature valt op iemand die bij de eerste schifting werd uitgenodigd. Het gevolg van deze handelwijze zou zijn, dat de werkloosheid onder de drie genoemde categorieën groter is en blijft dan gewenst. Het verschijnsel wordt aangeduid als bewuste
of onbewuste discriminatie op de arbeidsmarkt. Met SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan was het niet de kleinste (oud)werkgever die pleitte voor het houden van een proef met anoniem solliciteren. Zijn motivering was de hogere werkloosheid onder de benadeelde groepen. Volgens de SER-voorzitter zou door bij een sollicitatie alleen informatie over het arbeidsverleden van de laatste vijftien jaar te verstrekken het eerder tot een kennismakingsgesprek komen. Vooroordelen worden voorkomen en de sollicitant kan zijn eigen verhaal vertellen. Omdat onbekend onbemind maakt is er bij dit gesprek een kans dat het klikt. Meer van de achtergestelden kunnen dan aan een baan komen.
Niet alleen wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van persoonlijk leed van afgewezen sollicitanten, maar ook het verwezenlijken van een personeelsbestand, dat een afspiegeling is van de totale beroepsbevolking komt dichterbij. Ook als dit geen ideaal is van een werkgever kan het nadenken hierover geen kwaad, al was het maar omdat de kans op vervulling van vacatures in een krappe arbeidsmarkt groter wordt.
De bouw kan dienen als voorbeeld van een sector, waarin het gebrek aan afspiegeling bijdraagt tot problemen bij het vervullen van vacatures. Het aantal vrouwen op de bouwplaats schat ik voor heel Nederland op nog geen 150. Allochtonen zijn met een schamele 3 procent sterk ondervertegenwoordigd en het aantal ouderen dat al werkend de pensioenleeftijd haalt is in verhouding klein. Op het eerste gezicht dus alle aanleiding voor het introduceren van de anonieme sollicitatie bij bouwbedrijven. Wat moet men zich daar echter bij voorstellen. In de bouw is het voor bouwplaatspersoneel niet echt gebruikelijk om bij het solliciteren een mooie brief te schrijven. Eerder zal het gaan om een telefonische afspraak of komt het contact tot stand via al in dienst zijnde werknemers. Informele personeelswerving kent een groot gewicht in de bouw.
Ook werken door bemiddeling van uitzendbureaus en onderaannemers wordt in meestal niet voorafgegaan door een schriftelijke procedure. Je ziet of hoort als werkgever dus direct met wie je van doen hebt. Het lijkt mij alleen al om deze redenen geen reële suggestie om in de bouw anoniem solliciteren in te voeren. Bovendien al was er wel een schriftelijke voorronde aan de orde, de ontmoeting zal toch een keer moeten plaatsvinden.
Als vooroordelen de reden waren iemand niet voor een gesprek uit te nodigen, zullen deze niet verdwijnen door de anonimiteit. Het vooroordeel betreft immers niet de persoon, maar de groep.
Dat sollicitanten in een rij worden geplaatst door werkgevers beperkt zich niet tot de categorieën vrouw, oudere en allochtoon. Dat wordt ook bepaald door opleiding, ervaring, examenresultaten en niet te vergeten im- of expliciete voorkeuren van een bedrijf of de personeelsmensen die met werving zijn belast.
Naar gelang de krapte op de arbeidsmarkt zullen de factoren die de rangorde bepalen in gewicht veranderen en zal aanpassing aan de nieuwe werkelijkheid optreden.
Voor meer maatschappelijk getinte overwegingen is geen plaats, niet in midden- en kleine bedrijven, maar ook niet in grote bedrijven. Het zou een doelstelling kunnen zijn bij het formuleren van een beleid dat zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Welk bedrijf laat op dit terrein iets zien?
Adri Buur
Buur Consultancy, Hoorn
a.buur@hccnet.nl

Reageer op dit artikel