nieuws

Woningbouw lijkt dieptepunt voorbij

bouwbreed

Het kabinet is vol vertrouwen dat de woningbouwproductie echt uit het dal is. Net als premier Balkenende op Prinsjesdag toont VROM-minister Dekker zich optimistisch over de toename van het aantal nieuwe woningen. “De neerwaartse trend lijkt te zijn gekeerd”, aldus de minster in de toelichting op de begroting voor 2007.

In 2003, het jaar waarin de huizenbouw historisch laag was, leverden aanneme rs slechts 59.600 nieuwe woningen op. In 2005 kwamen er 74.400 woningen bij, tegen 71.600 een jaar eerder. Definitieve cijfers over 2006 zijn er nu nog niet, maar Dekker is daarover zelf nog optimistischer dan de premier. Balkenende verklaarde dat er dit jaar 80.000 nieuwe woningen worden opgeleverd. Dekker zelf mikt voor dit jaar op 85.000 nieuwe woningen.
Volgend jaar wil de VVD-bewindsvrouw het bouwtempo nog verder opschroeven. Met lagere overheden en corporaties en marktpartijen heeft ze afspraken gemaakt voor de bouw van 92.000 nieuwe huizen en appartementen. Verreweg de meeste nieuwe woningen, 75.000 stuks, komen in de twintig belangrijkste stedelijke regio’s.
Dekker stelt dat haar departement nauwlettend in de gaten houdt of gemeenten en corporaties de woningbouwafspraken nakomen. Als de bouw van woningen stagneert zal de minister ook komend jaar de aanjaagsteams aan het werk zetten.
Huurbeleid
Volgens Dekker moeten er jaarlijks zeker 80.000 nieuwbouwhuizen worden neergezet om het woningtekort terug te brengen tot 1,5 procent, het doel voor 2010. Ze streeft ernaar dat er in de periode 2005-2009 445.000 nieuwe woningen bijkomen. In de begroting geeft te ze te kennen dat ook na 2010 een bouwvolume van 80.000 woningen per jaar nodig is om ontspanning op de woningmarkt te behouden.
In de begroting noemt Dekker het van groot belang voor de woningmarkt dat haar nieuwe huurbeleid waarbij de huren van een beperkt deel van de woningen op termijn worden vrijgegeven volgend jaar ook echt wettelijke verankering krijgt. Of dat ook zal gebeuren is nog maar de vraag. De PvdA heeft immers al eerder te kennen gegeven het huurbeleid per direct te zullen terugdraaien als de partij het na de verkiezingen voor het zeggen krijgt.
De minister kondigt daarnaast aan dat VROM volgend jaar extra maatregelen wil nemen voor een flexibeler woningmarkt. Zo wil Dekker opnieuw laten bekijken of er manieren zijn om de gescheiden huur- en koopmarkt meer met elkaar te verbinden, bij voorbeeld met vouchers of verschillende eigendomsvormen.
Het ministerie van VROM heeft voor volgend jaar bijna een half miljard voor het woningbouwbeleid. Veel geld, 271 miljoen euro, gaat naar de stedelijke vernieuwing. Voor het stimuleren van de woningbouwproductie is ruim 130 miljoen euro beschikbaar. Voor de stimuleringsregeling voor eigenbouw trekt VROM volgend jaar 8 miljoen euro uit. Voor innovatieve bouw heeft VROM volgend jaar nog maar weinig geld in de kas. In 2005 had VROM daar nog een miljoen euro voor; volgend jaar is dat een kleine vier ton. De jaren daarna is er helemaal geen geld meer gereserveerd.
Voor corporaties heeft de minister volgend jaar het nodige in petto. De corporaties moeten in de periode 2005-2009 minimaal 111.000 woningen bouwen en de minister wil daarbij meer dan voorheen een vinger aan de pols houden.

Putten bouwt de komende jaren ruim 1100 woningen, van goedkoop tot duur. SRit Foto: Hollandse Hoogte/Joost van den Broek

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels