nieuws

Twijfel

bouwbreed

De NVB ziet de begroting van VROM als afsluiting van de zittingsperiode van minister Dekker en staatssecretaris Van Geel. De uitgangspunten van dit beleid (een meer ontspannen woningmarkt, modernisering huurbeleid en deregulering) zijn volgens de brancheorganisatie van de ontwikkelende bouwers goed. Met de kanttekening dat het werk van Dekker en Van Geel hoofdzakelijk een voortzetting is van al eerder ingezet beleid. Hoewel volstrekt eens met de uitgangspunten zet de NVB grote vraagtekens bij de toegepaste instrumenten. Daardoor komt de haalbaarheid van de uitgangspunten op de tocht te staan.

De NVB ziet de begroting van VROM als afsluiting van de zittingsperiode van minister Dekker en staatssecretaris Van Geel. De uitgangspunten van dit beleid (een meer ontspannen woningmarkt, modernisering huurbeleid en deregulering) zijn volgens de brancheorganisatie van de ontwikkelende bouwers goed. Met de kanttekening dat het werk van Dekker en Van Geel hoofdzakelijk een voortzetting is van al eerder ingezet beleid. Hoewel volstrekt eens met de uitgangspunten zet de NVB grote vraagtekens bij de toegepaste instrumenten. Daardoor komt de haalbaarheid van de uitgangspunten op de tocht te staan.
Zo streeft het kabinet naar een meer ontspannen woningmarkt. Een van de pijlers daarvoor is – terecht – verhoging van bouwproductie. Hoewel de minister haar woningbouwprogramma dit jaar en volgend wel zal halen, heeft de NVB ernstige twijfels ten aanzien van latere jaren. Per 1 januari 2008 treedt de Grondexploitatiewet in werking, die zal leiden tot een stagnerende bouwproductie, vanwege complexere procedures en een afnemend aanbod van bouwlocaties.
Een andere pijler is de modernisering van het huurbeleid. Onder dwang van de Tweede Kamer heeft de minister echter haar plannen zodanig moeten bijstellen, dat negatieve consequenties te verwachten zijn voor de bouw van vrijesectorwoningen door beleggers.
Ook grote twijfels heeft NVB over de manier waarop de minister wil dereguleren. De omgevingsvergunning is daarbij het paradepaardje. NVB meent echter dat de omgevingsvergunning eerder contraproductief zal werken dan procesversnellend. Waardering heeft NVB voor het versneld uittrekken van 250 miljoen voor integrale gebiedsontwikkeling en nog eens 150 miljoen extra voor de verbetering van de luchtkwaliteit.

Reageer op dit artikel