nieuws

Projectleiders hebben vertrouwen in elkaar

bouwbreed Premium

– Op het niveau van projectleiders is er sprake van groot vertrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dit blijkt uit onderzoek van het EIB en de Universiteit Twente voor PSIBouw.

Maar liefst 85 procent van de projectleiders van op drachtgevers en 84 procent van hun collega’s bij opdrachtnemers heeft veel tot volledig vertrouwen in elkaar. Slechts vier respectievelijk vijf procent heeft geen of weinig vertrouwen. Verrassend noemt clusterco ö rdinator Voorwaarden van PSIBouw Ton Huizer de uitslag.
Projectleiders binnen de b&u zeggen naar verhouding meer vertrouwen te hebben in opdrachtgevers dan projectleiders binnen de gww. Dit blijkt ook uit het feit dat ze neg
atiever zijn over een vertrouwensvolle sfeer en dus vaker een opportunistische houding bij de partner ondervinden.
De onderzoekers verklaren deze verschillen tussen b&u- en gww-sector uit de Parlementaire Enqu ê te Bouwnijverheid waaruit naar voren is gekomen dat zich relatief meer problemen tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers voordoen in de gww-sector. Ook geruchtmakende mediazaken gingen vooral om grote gww-projecten.
Dat in zijn algemeen projectleiders positief zijn over het wederzijds vertrouwen kan onder meer worden verklaard uit een zekere projecttrots. Projectleiders zien zich voor de uitdaging gesteld om het project binnen geldende randvoorwaarden te realiseren en zetten daar samen de schouders onder. Gerezen problemen worden veelal in goed gezamenlijk overleg opgelost. De onderzoekers vinden het een interessante vraag in hoeverre de gevonden oplossingen legitiem en maatschappelijk verantwoord zijn. Zij hebben daar echter geen antwoord op.
Conflicten
Een van de grootste conflicten die ka n optreden is meer- en minderwerk. Die laten zich niet gemakkelijk oplossen, maar wordt vaak naar een ander of hoger organisatieniveau uitonderhandeld. Op die andere niveaus zou het vertrouwen tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende bouw dus heel anders kunnen liggen dan bij de projectleiders, waarschuwen de onderzoekers.
“Vervolgens ligt de vraag voor de hand hoe dit interne vertrouwen vertaald kan worden naar de maatschappij. Hoe kan de bouw ombuigen van een op zichzelf geori ë nteerde sector naar een branche die het vertrouwen van de samenleving kan krijgen. Dit kan in feite maar op éé n manier. Die samenleving moet zich gehoord en gezien weten door de bouwwereld”‘ meent Huizer.
De onderzoekers menen dat het gr ote vertrouwen tussen projectleiders een goed voorwaarde is voor vernieuwing van de bouw. “Tevredenheid op operationeel gebied is een sterke basis voor experimenteren met andere verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers die zo gewenst zijn voor de toekomst. Aan de werkvloer zal het niet liggen”, aldus Albertus Laan van de Universiteit T w ente.

Reageer op dit artikel