nieuws

Conflict meer- en minderwerk is op te lossen

bouwbreed Premium

In ieder bouwproces komt meer- en minderwerk voor. Dit wordt onder meer veroorzaakt door veranderende technieken, aanvullende eisen en wensen en fouten. Frank Smit verichtte over dit onderwerp aan de TU Delft een afstudeeronderzoek. Volgens hem moeten de oorzaken vooral gezocht worden in een samenspel van elementen. Deze elementen zijn te verdelen over drie categorieën, namelijk de contractuele basis, de formele procedures en de samenwerking.

Uit cijfers van de Raad van Arbitrage (RvA) blijkt dat het aantal conflicten over meer- en minderwerk stijgt. Conflicten over meer- en minderwerk kosten zonder meer geld, reduceren de kans op een voorspoedig bouwproject, kunnen een aanzienlijk gevaar betekenen voor de realisatie van het ontwerp en maken bovendien een toekomstige samenwerking onmogelijk.
Druk
Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd aan de hand van uitspraken van de Raad van Arbitrage. Hieruit blijkt dat in een groot aantal bouwprocessen cruciale aspecten in de basis van het project ontbreken, die hun invloed op het gehele proces uitoefenen. De contractuele basis vormt een probleem als er weliswaar een bestek aanwezig is, maar het ontbreekt verder aan duidelijk afgebakende documenten waarop het werk is gebaseerd.
Op welke wijze wordt met wijzigingen omgegaan, is het gehele gebouw beschreven en staan de aanneemsom en de opleveringsdatum vast?
Formele procedures, eigenlijk de wijze waarop partijen volgens bijvoorbeeld de UAV’89 met elkaar om dienen te gaan, worden niet gevolgd wanneer er druk staat op het proces. Men meldt niet meer schriftelijk dat er meerwerk ontstaat, werk is al uitgevoerd voordat goedkeuring aanwezig is of er wordt mondeling goedkeuring gegeven zonder schriftelijke bevestiging. Wanneer daarbij nog sprake is van slechte of zelfs ontbrekende communicatie tussen de betrokken partijen, is het risico van conflicten groot. Vooral het niet verstrekken van de juiste of voldoende informatie maakt het namelijk mogelijk voor conflicten om te ontstaan. Hiermee is het derde element geschetst. Externe factoren als een naderende oplevering, calamiteiten of druk op de uitvoering kunnen dit versterken.
De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een website binnen de TU-Delft, waarmee zowel de onervaren als ervaren bouwpartij gewezen wordt op aanwezige risico’s en tevens wordt geholpen deze risico’s te verminderen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van uitspraken van de RvA.
Stellingen
De website maakt het de gebruiker mogelijk inzicht te krijgen in die cruciale aspecten van de contractuele basis, formele procedures en samenwerking. De bezoeker loopt namelijk door een aantal vragen en keuze antwoorden en krijgt vervolgens advies over hoe te handelen. Bovendien komt een aantal externe factoren aan bod die een sterk faciliterende werking kunnen hebben op het ontstaan van conflicten over meer- en minderwerk. Aan de hand van een aantal stellingen komt de huidige situatie in het beginnende of lopende project in beeld. Wanneer blijkt dat sprake is van risico’s, kan nader worden ingegaan op dit specifieke deel. De bezoeker wordt gewezen op mogelijke gevolgen en het belang van het afdekken van het risico en met concrete acties worden mogelijke oplossingen voorgelegd om het risico te verkleinen en conflicten te voorkomen.
Ir. Frank Smit heeft zijn afstudeeronderzoek naar de oorzaken van conflicten over meer- en minderwerk bij Van Zanten Raadgevende Ingenieurs in Den Haag uitgevoerd.
Hij is inmiddels als Project Manager werkzaam bij het ingenieursbureau DHV BV in Amersfoort.
Voor reacties: cobouw@hotmail.com

Reageer op dit artikel