nieuws

Integratie van rivierverruiming en gebiedsontwikkeling, een majeure operatie

bouwbreed Premium

Direct na het zomerreces neemt de Tweede Kamer een besluit over de maatregelen Ruimte voor de Rivier. Dit pakket van staatssecretaris Schultz van Haegen (water) is vastgelegd in een planologische kernbeslissing (pkb) en omvat een totaalinvestering van 2,2, miljard euro. Toch een �majeure� operatie. Eind juni, vlak voor de val van Balkenende 2, sprak de […]

Direct na het zomerreces neemt de Tweede Kamer een besluit over de maatregelen Ruimte voor de Rivier. Dit pakket van staatssecretaris Schultz van Haegen (water) is vastgelegd in een planologische kernbeslissing (pkb) en omvat een totaalinvestering van 2,2, miljard euro. Toch een �majeure� operatie.

Eind juni, vlak voor de val van Balkenende 2, sprak de vaste kamercommissie over de rivierverruiming. Behalve het garanderen van de veiligheid van 4 miljoen inwoners is de hoofddoelstelling van de pkb het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Bijna gelijktijdig bracht elders in Den Haag het College van Rijksadviseurs (het geweten van de Nederlandse architectuur, ruimtelijke ordening, en cultureel erfgoed) een advies uit over de verkokering van de inrichting van Nederland. Gebrek aan expertise en een veelheid van procedures zijn daarbij twee sleutelbegrippen.

De twee gebeurtenissen hangen nauw met elkaar samen. Jammer dat de �link� door de Tweede Kamer nog niet is gelegd. Gezien de politieke gebeurtenissen wellicht begrijpelijk. Maar misschien kan het zomerreces worden gebruikt om te reflecteren over de inhoud van het beleidsdossier ruimte voor de rivier.

In de parlementaire behandeling van de pkb is er nauwelijks oog geweest voor rivierverruiming als ruimtelijke ordeningsvraagstuk. Het College van Rijksadviseurs spreekt in zijn advies over de noodzaak om te komen tot een herwaardering van vakkennis. In de praktijk van bestuurders en de politiek is volgens dit college de gewenste ruimtelijke ontwikkeling – lees de vakinhoud – vaak ondergeschikt aan financiële en juridische sturing. Een voorbeeld hiervan vond plaats in de Tweede Kamer. Moties over regionale financieringen in Zutphen en Kampen en juridische regelingen voor schaderegelingen vormden de hoofdmoot van de politieke beschouwingen.

Hoewel de pkb een goede aanzet biedt voor regionale en provinciale overheden voor het vormgeven van ontwikkelingsplanologie, blijft de parlementaire behandeling steken op technische oplossingen en financiële rimpels. Hiermee worden onvoldoende kaders gesteld voor ontwikkelingsplanologie in de regio.

Interessant is om komende periode, met het advies van het College van Rijksadviseurs in handen, het debat over de rivierverruiming te continueren.

De pkb biedt komende twee jaar de mogelijkheid vanuit een programmatische aanpak met alternatieven te komen voor de veelal technische maatregelen. Dat betekent dat regionale overheden en niet te vergeten marktpartijen aan zet zijn om met vaart herinrichtinsgvoorstellen te maken voor de buitendijkse gebieden. Alleen op deze manier lukt het op grote schaal rivierverruiming en gebiedsontwikkeling te integreren.

Het Rijk moet hier kaders voor aangeven zodat regiobestuurders en marktpartijen de gewenste gebiedsontwikkelingen kunnen vormgeven. Elementair daarbij zijn de kaders om te komen tot nieuwe en snellere publiek-private samenwerkingen en het verkorten en vereenvoudigen van procedures en bijbehorende doorlooptijden. Mogelijk dat het College van rijksadviseurs dit soort zaken bedoelt. Alleen dan kunnen voor 2009 de gewenste projectbesluiten voor de rivierverruiming er liggen.

Reageer op dit artikel