nieuws

Voorspellen en op tijd meten

bouwbreed Premium

amsterdam- Crux Engineering BV uit Amsterdam adviseert bouwpartijen om schade als gevolg van trillingen en zettingen tijdens de bouw te voorkomen of te beperken. Het bedrijf combineert geotechnische en constructieve kennis met metingen.

De mondiger geworden burger en verzekeringsmaatschappijen vergroten de druk op bouwpartijen rekening te houden met mogelijke schade aan belendende gebouwen als gevolg van trillingen of zettingen.

Prof.dr.ir. Almer Van der Stoel en dipl.-ing. Holger Netzel zetten het bedrijf Crux Engineering ruim vier jaar geleden op. Beide zagen dat grote behoefte bestond aan hun expertise, de combinatie van geotechnische kennis en constructieve kennis. Van der Stoel: “Constructeurs kunnen niet beoordelen hoeveel zettingen en trillingen door bouwwerkzaamheden vanuit de grond worden geïnitieerd en geotechnici kunnen maar zeer beperkt beoordelen wat grondvervormingen aan mogelijke gebouwschade kunnen veroorzaken.”

Het bureau overbrugt de kloof tussen geotechniek en constructies en gebruikt de meest geavanceerde rekenmodellen voor schadepredicties, zoals bijvoorbeeld het Plaxis-computermodel. Met dit model kunnen de verplaatsingen en krachtswerking in grond en belendingen in kaart worden gebracht. Andere onderdelen van het rekenmodel zijn ontwikkeld in het deeltijdpromotieonderzoek van Holger Netzel aan de Technische Universiteit Delft.

Nog zeer onlangs was Netzel voor spoedoverleg op een bouwplaats in Amsterdam om er met de uitvoerder te onderzoeken waarom de trillingsalarmen aan de belendende panden uitsloegen bij het uittrillen van de damwanden. Netzel: “Het probleem bleek maar bij één damwandplank op te treden. Door aanpassing van het trilproces konden de werkzaamheden worden hervat. Bij de getrokken plank bleek het damwandslot vervormd te zijn, waardoor de lokale problemen zijn veroorzaakt.”

Via e-mail, internet en de mobiele telefoon staat Crux Engineering in verbinding met diverse bouwplaatsen in het land. Als ergens een trillingsmeter te ver uitslaat of verplaatsingen worden overschreden, kan daarvan via e-mail of sms melding worden gemaakt, waarop zo snel mogelijk wordt gereageerd. “Stilstand in de bouw is een kostbare zaak. Dan moet de situatie snel worden bekeken.”

Conform een door het bedrijf opgesteld plan worden door middel van trillingsmetingen en vervormingsmetingen ook de werkzaamheden aan het Rijksmuseum in de gaten gehouden.

Tevens adviseert het bedrijf over omgevingsbeïnvloeding bij de uitbreiding van de metrotunnel voor het Centraal Station in Rotterdam. Bij deze bouwwerkzaamheden zal straks de grond worden bevroren om beïnvloeding van de bestaande tunnel en het gebouw van Nationale Nederlanden te voorkomen.

Bouwwerkzaamheden kunnen grondvervormingen en of trillingen veroorzaken. Van der Stoel: “Vroeger hadden we nooit last van verzakkingen, horen we aannemers vaak zeggen. Maar dat blijkt vaak niet het geval, want is er toen wel goed en tijdig gemeten? Zijn zij daar nog wel eens terug geweest? En hoeveel schade hebben de verzekeraars moeten vergoeden zonder dat zij het wisten? De mondiger geworden burger weet heel goed dat bouwwerkzaamheden in de omgeving invloed kunnen hebben op zijn bezit. Ook verzekeraars zijn kritischer geworden.”

Technieken voor het trillingsvrij bouwen zijn voorhanden maar het zijn vaak juist politiek/maatschappelijke of economische overwegingen die bepalen in welke mate deze technieken kunnen worden toegepast. De meestal duurdere methoden – bijvoorbeeld het inschroeven van palen, drukken van damwanden of het toepassen van groutinjecties – worden alleen ingezet als wordt verwacht dat zettingen of trillingen boven een bepaald niveau uit zullen stijgen.

Veel goodwill is al te bereiken met een goede informatievoorziening aan de bewoners van de omliggende panden, weet Van der Stoel. “Als eigenaren en bewoners weten dat we er binnen de beschikbare budgetten alles aan doen om schade te voorkomen, kan dat een hoop problemen al voor en ook tijdens de bouw wegnemen.” Aan de hand van rekenmodellen die het bedrijf zelf heeft ontwikkeld en van SBR-richtlijnen wordt duidelijk welke zettingen respectievelijk trillingen nog acceptabel zijn. In combinatie met een nulmeting vooraf wordt bepaald hoe de werkzaamheden tijdens de uitvoering door middel van herhalingsmetingen kunnen worden bewaakt.

De term �meten is weten� krijgt bij Crux een extra dimensie: “Op tijd meten is op tijd weten”. Ingrijpen is mogelijk door over te stappen op een andere bouwmethode, betere bescherming of stabilisering van de omliggende grond en/of belendingen, indien door monitoring duidelijk wordt dat alarmwaarden worden bereikt. Op deze manier worden de omgevingsrisico�s actief bewaakt en beheerst.

Als een aannemer door een nadere bestudering van het probleem uiteindelijk besluit tot een andere bouwmethode, is het heel goed mogelijk dat dat besluit tot stand is gekomen na advisering door Crux Engineering. Van der Stoel: “We zitten regelmatig bij bouwondernemingen aan tafel om problemen die zich tijdens de bouw voordoen opnieuw te analyseren of om juist vooraf risico�s te identificeren en te voorkomen. Een second opinion die vaak leidt tot een aanzienlijke reductie van de risico�s, een soepele acceptatie door verzekeraars en vaak ook nog een minder kostbare oplossing.”

�Schade door trilling of zetting voorkomen�

Reageer op dit artikel