nieuws

PS Utrecht hekelt aanpak woningbouw

bouwbreed Premium

utrecht – De fracties in de Provinciale Staten van Utrecht zijn kritisch over de aanpak van Gedeputeerde Staten om te zorgen dat er voldoende woningen worden gebouwd. In de Statenvergadering gisteren klonk bijval voor het kritische rapport over de stagnerende bouw, waarin het beleid wordt gekraakt als middel om in de vraag tot 2015 te voorzien.

In dit rapport, geschreven door een speciaal hiervoor ingestelde commissie van Statenleden, wordt bij ongewijzigd beleid een verder oplopend woningtekort voorzien. De betrokken volksvertegenwoordigers nemen daarmee afstand van het beleid, dat ze zelf mede hebben vastgesteld.

De brief van GS over het rapport klinkt weinig enthousiast, was de strekking van veel betogen. “Er wordt defensief en ongeïnspireerd gereageerd”, verwoordde Bijkerk (GroenLinks) het breed levende gevoel. Gedeputeerde Ekkers bestreed dat. “De problematiek wordt onderkend en aangepakt”, legde hij uit dat het college op eigen initiatief ook al aan de slag was gegaan.

Aanbevelingen

Maar desalniettemin bleken niet alle aanbevelingen van de commissie onomwonden door het college overgenomen. Veel wordt nader onderzocht of maakt deel uit van bestaand dan wel komend overleg, sommige aanbevelingen worden ook voor kennisgeving aangenomen. “Er wordt veel onderzoek aangekondigd, dit is een heel onderzoekend college”, schamperde D66�er De Vries.

In de collegereactie staat vermeld wat recent allemaal is gedaan om vaart te brengen in de bouw, zoals de instelling van aanjaagteams en het Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing. “Daarnaast lopen er nog verschillende andere trajecten binnen de provincie die positieve gevolgen hebben voor de woningbouwproductie.”

Hindermacht

Gedeputeerde Ekkers merkte ook op dat de scherpe kritiek op de cultuur binnen de provinciale organisatie voorbijgaat aan de reorganisatie die op til is. De commissie vernam tijdens haar werkbezoeken namelijk veel klachten over “een niet meewerkende houding” op het provinciehuis. Dat noemde ook VVD�er Swane in dit verband een overbodige kritiek in rapport. Niettemin is het college bereid nog eens zijn licht op te steken bij gemeenten hoe er tegen de provinciale houding wordt aangekeken.

Ekkers was er desondanks niet van overtuigd dat de klacht over de provinciale “hindermacht” in de toekomst verdwijnt. “Mensen krijgen soms hun zin niet en klagen dan over een niet-meewerkende houding. Die houding kan terecht zijn.”

De toonzetting en de gevoeligheden over competenties buiten beschouwing gelaten, bleken de neuzen tijdens de vergadering meer dezelfde kant op te staan dan uit de brief van het college en de betogen in de Staten naar voren kwam.

De gedeputeerde verzekerde de Staten ervan dat het “gevoel van urgentie” wel degelijk aanwezig is. “Zo kritisch als wij waren over de schriftelijke reactie van GS, zo enthousiast zijn wij over de houding van de gedeputeerde in deze vergadering”, prees PvdA�er Levering Ekkers daarop. Bijkerk was minder optimistisch: “De gedeputeerde moet wat ons betreft nog aan het werk”, waarschuwde hij.

Reageer op dit artikel