nieuws

Magneet Randstad groeit tot 2025 door

bouwbreed Premium

voorburg – De vergrijzing ten spijt neemt het inwonertal van de Randstad de komende twintig jaar nog flink toe. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ruimtelijk Planbureau.

Uit regionale prognoses komt naar voren dat het aantal Nederlanders met 600.000 personen groeit tot 16,9 miljoen in 2025. Het aantal autochtone Nederlanders neemt in de periode weliswaar af met 200.000, maar dat verlies wordt ruimschoots gecompenseerd door burgers van allochtone herkomst. De groep met een niet-westerse achtergrond, zoals Turken en Marokkanen, neemt met een half miljoen mensen toe. De westerse allochtonen – van Polen en Amerikanen tot Japanners – zorgt voor 300.000 bewoners extra.

De analyse van CBS en RPB maakt duidelijk dat de regionale verschillen de komende jaren alleen maar toenemen. Bovendien verscherpen in de steden de contrasten, doordat maatschappelijk geslaagde allochtonen naar de satellietsteden trekken. De in omvang groeiende groep koopkrachtige westerse allochtonen zullen de prijzen van de huizen op de betere locaties opdrijven.

“De Randstad wordt drukker, internationaler en allochtoner”, stelt Jan Latten van het CBS. In grote delen van het land is echter een geheel ander beeld te zien. Zuid-Limburg, West-Zeeland, Oost-Groningen en delen van Drenthe moeten zich voorbereiden op gemeenten die meer dan 10 procent van hun bevolking kwijtraken.

Dorien Manting van het RPB legt de vinger op de bovengemiddelde vergrijzing van streken in de periferie van het land. Jongeren trekken vanuit de grensstreken weg naar de grote stad en laten de steeds kleinere groep ouderen achter. De vraag is of de gemeenten uit hun dalende inkomsten het voorzieningenniveau op peil kunnen houden.

“In 2025 hebben we 160 gemeenten waar zeker een kwart van de burgers 65-plusser is. In sommige plaatsen zal één op de drie mensen ouder zijn dan 65 jaar. Over twintig jaar hebben we vijftig gemeenten waar 7 procent van de mensen 80-plusser is.”

Minister Dekker (VROM) wenst de krimpverschijnselen in talrijke regio�s niet te zien als een probleem, eerder als een kans op nieuwe investeringen. Bij de presentatie van het rapport �Regionale bevolkings- en allochtonenprognose� zinspeelde ze op een ombuiging van de nationale geldstroom naar de Randstad. “De groei lijkt zich te concentreren in de grote steden. Wat betekent dit voor de rijksinvesteringen? We moeten prioriteit geven aan de kansen in de toekomst. Aandacht vraagt ook het op een zeker niveau houden van de voorzieningen in de regio.”

In de visie van directeur Wim Derksen van het RPB leiden de lokaal dalende inwonertallen niet zonder meer tot een behoefte aan minder woningen. “Hilversum ging terug van 105.000 naar 78.000 inwoners. Van leegstand heb ik niets gemerkt.”

Leegloop en sterke vergrijzing

in afgelegen delen Nederland

Reageer op dit artikel