nieuws

Hoger stuwpeil bij Grave om tracébesluit Zandmaas te repareren

bouwbreed

den haag – Het stuwpeil van de Maas tussen Sambeek en Grave, en van het Maas-Waalkanaal gaat met 30 centimeter omhoog. Dit heeft staatssecretaris Schultz (verkeer en waterstaat) besloten.

De maatregel is nodig om de bescherming tegen hoog water door het verdiepen van de Maas daadwerkelijke te kunnen realiseren. Vergroten van het zomerbed van de rivier door deze te verdiepen zorgt voor een grotere afvoercapaciteit, waardoor hoogwaters lager zullen uitvallen.

Verdieping van de rivier zou echter betekenen dat de grondwaterstand langs delen van de rivier structureel zal dalen. Dat kan tot verdroging en aantasting van natuurgebieden leiden. Bovendien zal zonder maatregelen de scheepvaart hinder ondervinden, omdat door de verdieping van de rivierbodem de waterstand bij het invaren van de sluizen evenveel afneemt als de gerealiseerde verdieping. Het niveau van de bodem van de sluis blijft immers ongewijzigd.

De nadelen van de verdieping zijn op het traject tussen Sambeek en Grave op te lossen door het stuwpeil bij de stuw bij Grave te verhogen. Verhogen van het stuwpeil zorgt ervoor dat de grondwaterstand weer hoger uitvalt. Verhogen van het stuwpeil heeft echter ook weer een nadeel: op sommige plaatsen langs de rivier zullen bewoners te maken krijgen met vernatting door een hogere grondwaterstand. Dit is door drainage echter weer te verhelpen.

In het tracébesluit Zandmaas/Maasroute, dat is vastgesteld op 12 maart 2002, was een peilopzet voorzien van 50 centimeter. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde in juli 2003 echter twee maatregelen van dat besluit: de verbreding van het Julianakanaal tussen de brug bij Itteren en de bocht bij Elsloo en de peilopzet van het stuwpand Grave met 50 centimeter.

Onzorgvuldig

Volgens de Raad van State is de peilopzet in het tracébesluit onzorgvuldig voorbereid. De inventarisaties voor infrastructuur en bebouwing zijn onvoldoende en de voorgestelde schaderegeling biedt onvoldoende zekerheid over de mogelijke gevolgen voor belanghebbenden. De raad zegt in zijn uitspraak niet in te zien dat de staatssecretaris de te treffen maatregelen niet in het tracébesluit heeft kunnen opnemen. Bovendien is het onduidelijk wie de kosten van herstel van de schade zal dragen.

Het tracébesluit uit 2002 is met een aanvulling inmiddels gerepareerd. De peilopzet van 50 centimeter voor het stuwpand Grave is heroverwogen. Er zijn drie verschillende alternatieven bestudeerd met verschillende peilopzet (50, 30 en 0 centimeter). Gekozen is voor een peilopzet van 30 centimeter. In het aanvullingsrapport is deze verhoging verder uitgewerkt.

Tegen het besluit van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de verhoging met 30 centimeter van het stuwpeil bij Grave kan tot en met 18 juli 2006 beroep worden aangetekend bij de Raad van State. De feitelijke verhoging van het stuwpeil zal plaatsvinden vanaf 2009.

Reageer op dit artikel