nieuws

Bewoners niet gerust na rapport luchtkwaliteit

bouwbreed

den haag – Een nieuw rapport over de luchtkwaliteit rond de toekomstige Hubertustunnel in Den Haag zou omwonenden gerust moeten stellen. Maar een gebrek aan metingen en de berekende lokale overschrijdingen nemen de zorgen bij de bewoners niet weg.

Op aandringen van de bewoners gaf de gemeente Den Haag TNO opdracht de effecten van de toekomstige Hubertustunnel op de luchtkwaliteit opnieuw in kaart te brengen. Volgens een TNO-rapport uit 1999, op basis waarvan de bouwvergunning is afgegeven, zullen de luchtkwaliteitsnormen met de komst van de 1,6 kilometer lange tunnel niet worden overschreden. Maar nadien is de regelgeving voor luchtkwaliteit uitgebreid en aangescherpt. De bewoners drongen daarom bij de projectorganisatie aan op een update van het oude rapport.

Het nieuwe onderzoek, dat TNO eind april uitbracht, concludeert dat de luchtkwaliteit met de tunnel beter wordt in vergelijking met de huidige situatie. Ter plaatse van de tunneluiteinden worden de grenswaarden wel overschreden. De jaargemiddelde concentraties (40 microgram per kubieke meter) zullen voor stikstofdioxiden in een gebied van 1,2 hectare worden overschreden en voor fijn stof in een gebied van 0,4 hectare. De daggemiddelde concentraties voor fijn stof zullen op bijna 9 hectare worden overschreden.

De onderzoeksresultaten hebben geen gevolgen voor de aanleg van de Hubertustunnel, omdat de ruimtelijke besluitvorming al volledig is afgerond. “In de bouwvergunning zijn geen extra maatregelen opgenomen voor de luchtkwaliteit en dat blijft zo”, zegt Enno Been, medewerker van de afdeling Milieu en Vergunningen van de gemeente Den Haag. “Als in het jaar nadat de tunnel open is, blijkt dat de grenswaarden worden overschreden, zullen we dan alsnog maatregelen moeten nemen.”

Maar de bewoners plaatsen vraagtekens bij de gebruikte aannames en uitgangspunten van het TNO-onderzoek. Het is gebaseerd op de door de gemeente voorspelde verkeersstromen en emissiecijfers van het RIVM. Een belangrijk punt van kritiek is dat de gemeente geen plaatselijke meetpunt wil aanleggen.

“Wij vragen al jaren om een meetpunt in het gebied en we hebben aangeboden om het aan onze gevel op te hangen”, zegt ir. J. Ringers. Als lid van de vereniging van eigenaren van een van de flatgebouwen die grenst aan de tunnelmond, zit hij in de begeleidingscommissie van de Hubertustunnel. De bewoners willen volgens hem graag een meetpunt dat de huidige situatie ter plaatse meet, en daarna ook blijft meten als de tunnel in gebruik is vanaf 2008.

Volgens Been heeft een meetpunt ter plaatse echter niet veel zin. “De gebruikte verkeersgegevens hebben maar een foutmarge van 10 procent, dus de uitkomsten van het rapport zijn heel betrouwbaar.”

Op een paar punten na. Want een discontinuïteit in de gemodelleerde verkeersstromen leidt ertoe dat 24.000 voertuigen die dagelijks in de Hubertustunnel rijden, niet op het aansluitende Hubertusviaduct terechtkomen. Volgens Ko den Boeft, projectleider bij TNO, is die opmerking terecht, maar heeft dat geen gevolgen voor de conclusies van het rapport. “Alleen het overschrijdingsgebied van de daggemiddelden voor fijn stof zal 10 hectare zijn in plaats van 9”

Been merkt op dat de berekende overschrijdingen niet als absolute waarden moeten worden opgevat. “Het rapport is puur bedoeld voor de planbeoordeling. Het laat alleen zien dat de luchtkwaliteit in 2015 met de tunnel beter zal zijn dan zonder, de tunneluiteinden uitgezonderd.”

Reageer op dit artikel